Regulamin Organizacyjny MPU

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Radomia
Nr 369 z dnia 17.04.2015 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ
W RADOMIU

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin Organizacyjny określa strukturę wewnętrzną Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz zasady jej funkcjonowania.

§ 2.

 1. Miejska Pracownia Urbanistyczna – zwana w dalszej części regulaminu MPU – jest jednostką, budżetową, powołaną uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 164/2007 z dnia 29.08.2007 r.
 2. Przedmiot i zasady działania oraz źródła przychodów i przeznaczenie rozchodów MPU określa Statut oraz plan finansowy jednostki.

§ 3.

 1. Całością pracy MPU kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników MPU.
 3. Osoby zatrudnione w MPU świadczą, prace na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 4. Dyrektor MPU określa szczegółowe zakresy czynności i odpowiedzialności dla wszystkich pracowników.
 5. Pracownicy MPU odpowiadają przed Dyrektorem MPU za prawidłowe i sprawne wykonywanie przyjętych obowiązków.

§ 4.

 1. Pracownicy MPU zobowiązani są w szczególności do:
  – rzetelnego i efektywnego wykonywania obowiązków pracowniczych,
  – znajomości przepisów prawnych niezbędnych na zajmowanym stanowisku pracy,
  – wykonywania obowiązków pracowniczych zgodnie z wymogami wiedzy fachowej,
  – należytego prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji, ewidencji i rejestrów,
  – stałego pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  – sumiennego i starannego wykonywania poleceń przełożonych,
  – przestrzegania ustalonych zasad porządku, dyscypliny i czasu pracy,
  – przygotowania i realizacji rocznych planów ekonomiczno-finansowych MPU i innych,
  – przestrzegania tajemnicy służbowej,
  – przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Do zadań Generalnego Projektanta w szczególności należy:
  – pełnienie obowiązków Dyrektora w czasie jego nieobecności w zakresie udzielonego upoważnienia,
  – wykonywanie analiz i studiów związanych z przestrzennym rozwojem miasta,
  – pracy Zespołu projektowego Generalnego Projektanta,
  – wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora MPU.
 3. Do zadań Głównego Projektanta w szczególności należy:
  – wykonywanie analiz i studiów związanych z przestrzennym rozwojem miasta w ramach przydzielonego zadania,
  – nadzór i koordynacja pracy podległego zespołu projektowego odpowiednio: Zespołu komunikacji, Zespołu infrastruktury, Zespołu planowania przestrzennego,
  – wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora MPU.
 4. Do zadań Głównego Specjalisty w szczególności należy:
  – wykonywanie analiz i studiów związanych z przestrzennym rozwojem miasta w ramach przydzielonego zadania,
  – nadzór i koordynacja pracy podległego projektowego zespołu przyrodniczego,
  – uczestniczenie w pracach zespołu projektowego, w zakresie opracowao specjalistycznych i innych niezbędnych w procesie projektowania urbanistycznego i architektonicznego (np.
  przyrodniczo-środowiskowych, ekonomicznych itp.),
  – wypełnianie zadań poleconych przez Dyrektora MPU.
 5. Do zakresu działania zespołów projektowych, tj.: Generalnego Projektanta, komunikacji, przyrody, infrastruktury i planowania przestrzennego, do których jako pracownicy stali przypisani są: starsi projektanci, projektanci, starsi specjaliści, specjaliści, starsi asystenci, asystenci należy w szczególności:
  – wykonywanie prac projektowych w zakresie miejscowego zagospodarowania przestrzennego,
  – wykonywanie analiz i studiów związanych z przestrzennym rozwojem miasta,
  – wykonywanie innych prac projektowych, w tym urbanistyczno-architektonicznych i innych, określonych w statucie MPU,
  – wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora MPU.
 6. Do zakresu działania Zespołu Specjalistów w szczególności należy:
  – wykonywanie analiz i studiów w ramach przydzielonego zadania
  – uczestniczenie w pracach zespołu projektowego, w zakresie opracowań specjalistycznych i innych niezbędnych w procesie projektowania urbanistycznego i architektonicznego,
  – wypełnianie zadań poleconych przez Dyrektora MPU.
 7. Do zadań Głównego Księgowego w szczególności należy:
  – opracowywanie na podstawie uchwalonego budżetu układu wykonawczego dochodów i wydatków MPU,
  – bieżąca analiza realizacji dochodów i wydatków budżetu MPU,
  kontrola pod względem finansowym umów zawieranych w ramach wykonywania budżetu MPU,
  – nadzorowanie przestrzegania równowagi budżetowej i dyscypliny finansów publicznych,
  – prowadzenie obsługi księgowej i gospodarki finansowej MPU,
  – prowadzenie obsługi funduszu płac,
  – sporządzanie, obowiązującej MPU, sprawozdawczości finansowej w zakresie i na podstawie prowadzonych przez jednostkę ksiąg rachunkowych,
  – opracowanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania oraz kontroli dokumentów księgowych,
  – nadzór nad terminową windykacją należności jednostki i dochodzeniem roszczeń spornych oraz spłata zobowiązań zgodnie z umowami i planem finansowym MPU,
  – opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora a dotyczących prowadzenia rachunkowości jednostki,
  – współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi, a także innymi jednostkami kontrolującymi,
  – prowadzenie spraw osobowych pracowników MPU,
  – nadzór i koordynacja pracy podległego zespołu administracyjno – porządkowego.
 8. Do zadań Radcy Prawnego w szczególności należy:
  – opiniowanie pod względem prawnym umów, regulaminów, projektów uchwał itp.,
  – doradztwo prawne w zakresie trybu i sposobu załatwiania spraw, a w przypadkach skomplikowanych wydawanie w tym zakresie opinii prawnych,
  – udział w negocjacjach dotyczących ugody, umowy długoterminowej bądź innego istotnego dla MPU porozumienia,
  – udział w pracach komisji przetargowych w organizowanych przez MPU przetargach,
  – dokonywanie wykładni obowiązujących przepisów,
  – reprezentowanie MPU przed organami wymiaru sprawiedliwości,
  – zawiadamianie organów ścigania o popełnionych na szkodę MPU przestępstwach.
 9. Do zadań Informatyka w szczególności należy:
  – nadzór i koordynacja pracy podległego zespołu informatycznego,
  – zapewnienie ciągłości pracy informatycznych systemów użytkowych,
  – zapewnienie ciągłości pracy stacji roboczych oraz oprogramowania.
  – projektowanie, wdrażanie i uzupełnianie systemu informatycznego MPU,
  – zapewnienie bezpieczeństwa oraz ciągłości pracy sieci informatycznych,
  – szkolenie pracowników MPU w zakresie stosowania i wykorzystania systemu Informatycznego oraz umiejętności posługiwania się komputerem,
  – organizacja, wdrożenie i nadzorowanie prac jednolitej sieci informatycznej MPU, pełnienie funkcji administratora systemu oraz prowadzenie działalności mającej na celu ochronę danych numerycznych MPU,
  – ścisła współpraca z Urzędem Miejskim w zakresie wymiany danych i informacji poprzez sieć komputerową,
  – projektowanie oraz przedkładanie propozycji mających na celu ciągłe usprawnianie istniejących rozwiązań informatycznych,
  – opracowywanie własnych rozwiązań z dziedziny informatyki dla potrzeb MPU,
  – administracja i ewidencja kontami użytkowników systemów informatycznych,
  – prowadzenie rejestru licencji oprogramowań MPU,
  – elektroniczne archiwizowanie i zabezpieczenie baz danych na nośnikach informatycznych,
  – inne zadania zlecone przez Dyrektora MPU.
 10. Do zadań zespołu administracyjno-porządkowego w szczególności należy:
  – obsługa sekretariatu MPU, w tym ewidencja wszelkiej korespondencji przychodzącej i wychodzącej z MPU,
  – prowadzenie archiwum MPU,
  – ewidencja czasu pracy,
  – obsługa techniczno-biurowa Dyrektora,
  – obsługa techniczna zespołów projektowych,
  – prowadzenie obsługi kasowej MPU oraz zapewnienie ochrony wartości pieniężnych w tym zakresie,
  – wypełnianie zadań poleconych przez Dyrektora MPU.
  – utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń MPU, w tym dbałość o mienie pracowni.

§5.

 1. Czas pracy pracowników MPU nie może przekraczać 40 godzin na tydzień i ośmiu godzin na dobę.
 2. Szczegółowe zasady organizacji i porządku w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników MPU określa odrębny “Regulamin pracy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu”.

§ 6.

 1. Zasady wynagradzania pracowników MPU określa odrębny “Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu”.
 2. Wysokość wynagrodzenia Dyrektora MPU ustala Prezydent Miasta Radomia.
 3. Wysokość wynagrodzenia pozostałych pracowników MPU ustala Dyrektor MPU.

ROZDZIAŁ II
Struktura wewnętrzna MPU

§7.

 1. W skład MPU wchodzą:
  – dyrektor
  – generalny projektant
  – główny(-i) projektant(-ci)
  – główny(i) specjalista(ci)
  – główny księgowy
  – Informatyk
  – radca prawny
  – zespół administracyjno-porządkowy, w skład którego wchodzą: archiwistka, sekretarka, sprzątaczka,
  – zespół generalnego projektanta, w skład którego wchodzą: starsi specjaliści, specjaliści, starsi asystenci, asystenci,
  – zespół komunikacji, w skład którego wchodzą: starsi projektanci, projektanci, starsi asystenci, asystenci,
  – zespół przyrody, w skład którego wchodzą: starsi specjaliści, specjaliści, starsi asystenci, asystenci,
  – zespół informatyczny, w skład którego wchodzą: informatyk, starsi specjaliści, specjaliści, starsi
  – zespół infrastruktury, w skład którego wchodzą: starsi projektanci, projektanci, starsi asystenci, asystenci,
  – zespół planowania przestrzennego, w skład którego wchodzą: starsi specjaliści, specjaliści, starsi asystenci, asystenci,
  – zespół specjalistów, w skład którego wchodzą: starsi specjaliści, specjaliści, starsi asystenci, asystenci.
 2. Z zespołów mogą być wyłaniane, w miarę potrzeb, zespoły zadaniowe ewentualnie zespoły pomocnicze kierowane przez wyznaczone osoby w granicach udzielonego im odrębnego
  upoważnienia.

§ 8.

 1. Do zadań Dyrektora należy:
  – kierowanie bieżącymi sprawami MPU,
  – reprezentacja MPU na zewnątrz, w tym również w kontaktach z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz z mediami,
  – należyte planowanie, organizowanie pracy i nadzór nad zakładem,
  – realizacja zadań polityki kadrowej, dbałośd o należyty dobór pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji,
  – przygotowanie i realizacja rocznych planów ekonomiczno-finansowych MPU i innych,
  – nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy oraz tajemnicy służbowej przez pracowników MPU,
  – zapewnienie pracownikom MPU bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

§9.

 1. Stanowisko głównego księgowego, generalnego projektanta, głównego projektanta, głównego specjalisty, informatyka, radcy prawnego oraz zespołu specjalistów nadzoruje bezpośrednio
  Dyrektor MPU.
 2. Pracowników MPU z wyłączeniem wymienionych w ust. 1 nadzorują odpowiednio do podziału zadań w ramach struktury organizacyjnej MPU: główny księgowy, generalny projektant, główny projektant, główny specjalista, informatyk.

§ 10.

Szczegółowy graficzny schemat organizacyjny MPU określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ III
Zasady znakowania akt

§11.

 1. Zasady znakowania akt określa „Jednolity rzeczowy wykaz akt oraz Instrukcja archiwalna Miejskiej Pracowni Urbanistycznej” zatwierdzona przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Radomiu.
 2. Ustala się następujące symbole poszczególnych stanowisk pracy w MPU:
  – Dyrektor-MPU-I/…
  – Generalny projektant, Główny projektant, Główny specjalista, zespól projektowy, zespół specjalistów – MPU-II/…
  – Główny księgowy – MPU-III/…
  – Radca prawny – MPU-IV/…
  – Informatyk – MPU-V/…

ROZDZIAŁ IV
Zasady przygotowania i podpisywania pism

§12.

 1. Przy opracowaniu korespondencji stosuje się zasady zawarte w “Instrukcji kancelaryjnej” (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67)
 2. Korespondencję wychodzącą na zewnątrz podpisuje Dyrektor MPU.
 3. Dyrektor MPU może powierzyd Generalnemu Projektantowi, Głównemu Projektantowi, Głównemu Specjaliście podpisywanie opinii przygotowywanych przez nich lub pracowników wchodzących w skład zespołów pod ich nadzorem – na potrzeby współpracy z Wydziałem Architektury, Wydziałem Inwestycji, Wydziałem Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Radomiu.

ROZDZIAŁ V
Zasady obiegu dokumentów

§ 13.

Zasady obiegu dokumentów określa „Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów w MPU” będącą załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Nr 10/2007 Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z dnia 27.09.2007 r.

ROZDZIAŁ VI
Zastępstwa pracowników

§ 14.

W razie niemożności pełnienia obowiązków pracowniczych przez poszczególnych pracowników z powodu urlopu, choroby lub nieobecności spowodowanej innymi przyczynami, ustala się następujące zastępstwa:

 • Dyrektora MPU zastępuje: Generalny Projektant, Główny Projektant, Główny Specjalista według pierwszeństwa wyznaczonego przez staż pracy w MPU,
 • w czasie nieobecności Generalnego Projektanta, Głównego Projektanta lub Głównego Specjalisty zastępuje go wskazany przez niego pracownik zespołu, nad którym sprawuje nadzór lub osoba wskazana przez Dyrektora MPU,
 • w przypadku konieczności zastępstwa na pozostałych stanowiskach zastępstwo ustala Dyrektor MPU, a w razie jego nieobecności osoba wskazana przez Dyrektora MPU lub osoba go zastępująca,
 • w razie ustanowienia innego niż w tiret pierwsze zastępstwa Dyrektora MPU lub innego zastępstwa Generalnego Projektanta, Głównego Projektanta lub Głównego Specjalisty niż pracownik zespołu, o którym mowa w tiret drugie, Dyrektor MPU każdorazowo określa pisemnie osobie zastępującej zakres udzielonego upoważnienia.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§15.

Integralną częścią niniejszego regulaminu jest załącznik nr 1 zawierający schemat organizacyjny MPU.

§16.

Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Radomia.

§17.

Struktura organizacyjna MPU zostanie dostosowana do potrzeb niniejszego Regulaminu w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty jego zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Radomia.