Baza wiedzy

PDF:

Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022

Krajowa Polityka Miejska

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (do konsultacji zewnętrznych)

Założenia ustawy o rewitalizacji

Program Rozwoju i Modernizacji Technologicznej Transportu Szynowego w Województwie Mazowieckim

Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego dla Województwa Mazowieckiego

Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020

Uchwała Nr 688/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Radomiu

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Radomskiego do 2020 roku

Plan Transportowy dla Powiatu Radomskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja)\

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020

Plan działań służących realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2020

Podział Radomia na obszary Systemu Informacji Miejskiej

Studium uwarunkowań rozwoju Radomia i strefy podmiejskiej

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego – międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym

Wzorzec rozwoju Mazowsza. Raport końcowy

Studium rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej Województwa Mazowieckiego

 

Przydatne strony:

Mapa akustyczna Radomia

Portal Geostatystyczny

ISOK- Hydroportal publikujący mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w formacie PDF

Strona MZDiK w Radomiu

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Zielone Mazowsze- program rozwoju transportu szynowego w województwie mazowieckim

“Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007-2013”

Regionalny Program Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku

Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015

Konsultacje „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego”

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

Uchwała nr 663/2010 w sprawie przyjęcia ,,Strategii Marki Radom’’.

Uchwała nr 231/2011 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Podstawowego Układu Drogowego Miasta Radomia na lata 2011- 2020.

Uchwała nr 330/2012 w sprawie podziału Radomia na obszary Systemu Informacji Miejskiej

Uchwała nr 33/2014 w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020”.

Uchwała nr 816/2014 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok