Strategia Rozwoju Miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego ROF

Miejski Radomski Obszar Funkcjonalny

Logo ROF

Miejski Radomski Obszar Funkcjonalny obejmuje swoim zasięgiem 13 jednostek samorządu terytorialnego:

 • miasta: Radom oraz Pionki,
 • gminy: Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, Kowala, Pionki, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew

Cel główny projektu – stworzenie Systemu Zintegrowanego Zarządzania Przestrzennego w ROF poprzez realizację badań diagnostycznych oraz opracowanie i przygotowanie wdrożenia Strategii rozwoju ROF.
Cele szczegółowe w powiązaniu z celami określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Radom jako ośrodka regionalnego przedstawiają się następująco:

 • wzmocnienie funkcji miejskich Radomia oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych miasta centralnego i jego otoczenia poprzez: poprawę efektywności powiązań zewnętrznych miasta (Działanie 1);
  współpracę władz miasta, powiatu i gmin partnerskich (Działanie 4);
 • delimitacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Radomia oraz identyfikacja wspólnych celów rozwojowych JST w jego obrębie;
 • maksymalizacja i różnicowanie szans aktywizacji terenów inwestycyjnych (Działanie 1,2)
 • kształtowanie energooszczędnych struktur przestrzennych poprzez: stopniowy i efektywny rozwój infrastruktury (Działanie 1);
 • wdrożenie zasady pierwszeństwa regeneracji zabudowy przed zabudową nowych obszarów (Działanie 1, 2);
  maksymalizację szans aktywizacji zainwestowania w rejonach dobrej dostępności transportu zbiorowego (Działanie 1);
 • prawidłowe skomunikowanie i koordynację lokalizacji generatorów ruchu (Działanie 1);
 • zapewnienie zachowania funkcji i trwałego rozwoju obszarów dotychczasowej urbanizacji, w tym optymalizacja wykorzystania gruntu i dostarczanie lokalizacji mieszkań w sąsiedztwie miejsc pracy, miejskiej infrastruktury usług publicznych i komercyjnych (Działanie 1, 2);
 • zachowanie i odnowa zasobów środowiska warunkujących zrównoważony rozwój przestrzenny, w tym: zachowanie i odnowa funkcji przyrodniczych w obrębie sieci green belt oraz walorów krajobrazowych ROF (Działanie 3);
 • zwiększenie elastyczności rynku pracy ROF i zwiększenie jego atrakcyjności jako miejsca zamieszkania i dostarczania usług, w tym: prawidłowa komunikacja obszarów zamieszkania, pracy i usług (Działanie 1), poprawa dostępności terenów otwartych o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej (Działanie 3);
 • budowa ekonomicznych podstaw dla integracji transportu szynowego i kołowego (Działanie 1);
 • zwiększenie możliwości absorpcyjnych wsparcia ze środków UE poprzez: wskazanie kluczowych zagadnień do systemowego rozwiązania w odniesieniu do celów tematycznych funduszy na lata 2014-2020 (Działanie 1, 2 i 3);
  wsparcie w zakresie przygotowania dokumentacji dla projektów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (Działanie 4).