Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) dla jej całego obszaru. Postanowienia studium w pierwszym rzędzie stanowią wytyczne do planowania miejscowego. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego muszą być zgodne z zapisami studium, którego zadaniem jest wyznaczenie kierunków zagospodarowania, kształtowania optymalnej struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, w tym nakierowanej na likwidacje lub ograniczanie konfliktów przestrzennych struktury funkcji obszarów, a także ustalenie standardów zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz sformułowanie zasad kształtowania zabudowy.

logo_opracowania_studium

Aktualne Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Radom (2014)

 

 

logo_opracowania_studium

Poprzednie wersje
studium

 

 

nowe studium

Prace nad nowym studium