Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom dla jednostek urbanistycznych Gołębiów, Potkanów, Jeżowa Wola Wschodnia, Jeżowa Wola Zachodnia i Sadków – 2014

Studium