Konsultacje nowego studium

Nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom

 

 

22 kwietnia – 14 maja 2024

WYŁOŻENIE CZĘŚCI PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ

W dniu 30.04.2024 r. w Kamienicy Deskurów, ul. Rynek 14 o godz. 17:00 odbyła się dyskusja publiczna nad częściowo zmienionymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom.

Podczas spotkania z mieszkańcami prelegenci wyjaśnili aspekty prawne wprowadzonych zmian w dokumencie studium.

12 kwietnia 2024

► OBWIESZCZENIE O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM.

Części projektu studium objęte ponownym wyłożeniem zaznaczono wskazano za pomocą odpowiedniej symboliki w części tekstowej i graficznej wykładanego projektu oraz szczegółowo opisano w INFORMACJI O ZMIANACH PROJEKTU PODLEGAJĄCYCH PONOWIENIU PROCEDURY PLANISTYCZNEJ.

Projekt studium (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz informacją o zmianach tego projektu podlegających ponowieniu procedury planistycznej udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 22.04.2024 r. do 14.05.2024 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, 26-600 Radom, w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz poprzez udostępnienie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 30.04.2024 r. w Kamienicy Deskurów, ul. Rynek 14, 26-600 Radom, o godz. 17:00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w częściach projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom podlegających ponownemu wyłożeniu do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone do Prezydenta Miasta Radomia:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom;
 • ustnie do protokołu z dyskusji publicznej;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres elektroniczny: mpu@mpu.radom.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 05.06.2024 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Radomia.

Pobierz formularz uwagi
Link do obwieszczenia

10-31 lipca 2023

WYŁOŻENIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ

W dniu 25.07.2023 r. w Kamienicy Deskurów, ul. Rynek 14 o godz. 17:00 odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom rozwiązaniami.

Podczas spotkania z mieszkańcami prelegenci wyjaśnili aspekty prawne powstania dokumentu oraz zagadnienia branżowe.

30 czerwca 2023

► OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie – wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 10.07.2023 r. do 31.07.2023 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, 26-600 Radom, w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz poprzez udostępnienie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.07.2023 r. w Kamienicy Deskurów, ul. Rynek 14, 26-600 Radom, o godz. 17:00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone do Prezydenta Miasta Radomia:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom;
 • ustnie do protokołu z dyskusji publicznej;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres elektroniczny: mpu@mpu.radom.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2023 r.

 

5 CZERWCA 2020

► OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

Zapoznanie się z niezbędną dokumentacją sprawy możliwe jest w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, IV piętro. 26-600 Radom. Wnioski do projektu studium i/lub prognozy zainteresowani mogą składać lub przesyłać w terminie 60 dni od daty niniejszego ogłoszenia, w sposób jak następuje:

 1. W formie pisemnej – na adres Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom;
 2. ustnie do protokołu – w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, pokój 408, 26-600 Radom;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres elektroniczny: mpu@mpu.radom.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  Link do Obwieszczenia

1 MARCA 2020

► ZAKOŃCZYŁY SIĘ KONSULTACJE SPOŁECZNE DOKUMENTU STUDIUM.
Prezentacja  wyników sondażu wakacyjnego oraz działań dotyczących konsultacji społecznych przedstawione zostały na XXXVI Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 10.03.2020 r.

Sesja odbyła się z udziałem prof. Przemysława Śleszyńskiego, który zaprezentował sporządzoną Prognozę demograficzną dla miasta Radomia. Zachęcamy do zapoznania się z przebiegiem sesji.

http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/sesje/nagrania-obrad/48965,Sesja-Rady-Miejskiej-z-dnia-10032020r.html

Informacja dotycząca rozpoczęcia toku formalno-prawnego związanego ze zbieraniem wniosków do studium zostanie zamieszczona na naszej stronie.

Krótkie podsumowanie z konsultacji społecznych:

Pełne sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji społecznych:
Link do sprawozdania

7 GRUDNIA 2019 – 1 MARCA 2020

► ANKIETA 1 – PREFERENCJE MIESZKAŃCÓW RADOMIA W ZAKRESIE MOBILNOŚCI, EKOLOGII I EKONOMII.
Wypełnij bezpośrednio na stronie internetowej (zakończona)

► ANKIETA 2 – DOTYCZĄCA PRZEMIESZCZANIA
Wypełnij internetową ankietę dotyczącą przemieszczania (zakończona)

► BROSZURA INFORMACYJNA

► KONSULTACJE – TERMINY I MIEJSCA SPOTKAŃ

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie nowego Studium. Konsultacje potrwają od 7 grudnia 2019 r. do 1 marca 2020 r. W tym terminie prosimy Państwa o składanie opinii i propozycji w formie anonimowych ankiet.

Terminy spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, podczas których będzie można wypełnić ankietę (w niebieskim namiocie konsultacyjnym lub bezpośrednio u mobilnych ankieterów – pracowników MPU oraz Referatu Komunikacji Społecznej):

 • 07.12.2019 r. godz. 11:00-12:30
  okolice przystanku końcowego autobusów przy ul. Królowej Jadwigi,
 • 07.12.2019 r. godz. 11:00-12:30
  przy skrzyżowaniu ul. Okulickiego/Głównej,
 • 13.12.2019 r. godz. 13:00-15:00
  podczas Kiermaszu Świątecznego na placu Corazziego,
 • 14.12.2019r. godz. 11:00-12:30
  przy skrzyżowaniu ul. Grzecznarowskiego/Śląskiej,
 • 14.12.2019 r. godz. 11:30-13:00
  przy przystanku Struga/Szklana (okolice sklepu Lidl).

Ankietę będzie można również wypełnić i wysłać w formie elektronicznej (dostępna od 7 grudnia)

Dodatkowo ankieta będzie dostępna w okresie od 7 grudnia 2012 r. do 1 marca 2020 r. w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:
– Biuro Rady Miejskiej ul. Rynek 1,
– Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30,
– Referat Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,
– Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1.

Wyniki ankiet zostaną wykorzystane w pracach nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

FILMY O PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

 

Miasto jest ekonomiczne
Dzięki planowaniu przestrzennemu zaoszczędzimy na infrastrukturze, a pieniądze możemy wydać razem

 

Miasto jest mobilne
Dzięki planowaniu przestrzennemu będzie łatwiej przemieszczać się i skróci się czas podróży

 

 

Miasto jest ekologiczne
Dzięki planowaniu przestrzennemu będzie więcej zieleni i poprawi się jakość życia

 

Miasto jest rozwojowe
Dzięki planowaniu przestrzennemu będzie więcej inwestycji i miejsc pracy

SONDAŻ WAKACYJNY ZAKOŃCZONY

Zakończyliśmy wakacyjny sondaż. Wyniki ankiet zostaną wykorzystane w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

UCHWAŁA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA