Aktualności

1 SIERPNIA 2019

SPRAWDŹ PLAN “REJA, MIRECKIEGO, WERNERA, MALCZEWSKIEGO”                                                   – WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Od 9 sierpnia do 17 września 2019 r. Prezydent Miasta Radomia wykłada do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Reja, Mireckiego, Wernera, Malczewskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul.Żeromskiego 53.

Zapraszamy na dyskusję publiczną i do składania uwag.

Dyskusja publiczna
⇒ 27 sierpnia o g. 16.00 w sali 114 U.M. w Radomiu,
ul. Kilińskiego 30, odbędzie się spotkanie
z mieszkańcami dot. projektu planu
„Reja, Mireckiego, Wernera, Malczewskiego”.

Złóż uwagę do planu
⇒ Od 9 sierpnia do 17 września na piśmie
(osobiście lub pocztą),
do Prezydenta Miasta Radomia,
ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom,
lub za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej,
ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom.

OBWIESZCZENIE

 

28 CZERWCA 2019

RAZEM ZAPLANUJMY PRZESTRZEŃ NASZEGO MIASTA

„Razem zaplanujmy przestrzeń naszego miasta” – pod takim hasłem przeprowadzimy konsultacje społeczne, których wyniki zostaną wykorzystane w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Opracowanie będzie dotyczyło całego Radomia. – Studium to podstawowy dokument, który określa politykę przestrzenną miasta. Wskazuje, gdzie w najbliższej przyszłości będziemy mieszkać, odpoczywać, gdzie dzieci będą chodzić do szkoły, gdzie będziemy mogli robić zakupy.

Pierwszy sondaż zostanie przeprowadzony 28 czerwca na Placu Jagiellońskim, przed koncertem z okazji 43. rocznicy Radomskiego Czerwca 76. Ankiety dotyczące oczekiwanych przez radomian zmian w  śródmieściu będzie można wypełniać od godz. 17.00 do 19.00 w niebieskim namiocie konsultacyjnym, który zostanie ustawiony na placu.

Wstępny sondaż będzie prowadzony przez całe wakacje. Opinie mieszkańców będą zbierane podczas wielu plenerowych imprez. Szerokie konsultacje społeczne rozpoczną się natomiast po wakacjach.

Pobierz interaktywną ankietę, zapisz, wypełnij i wyślij na nasz adres mpu@mpu.radom.pl

 

14 CZERWCA – 5 LIPCA 2019

► SKŁADANIE WNIOSKÓW DO PLANU “KOZIA GÓRA – PÓŁNOC “

Dnia 14 czerwca 2019 r. opublikowano ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kozia Góra – Północ”

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego lub do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Radomia, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, pokój 408, 26-600 Radom w terminie do 5 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

POBIERZ FORMULARZ WNIOSKU DO MPZP

7-21 CZERWCA 2019

KONSULTACJE WS. MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KOZIA GÓRA – PÓŁNOC”

  • 08.06.2019 r. (sobota) w godz. 10.00 – 12.00
    przy kościele Macierzyństwa NMP, róg ulic: Gen. Franciszka Kleeberga i Goszczewickiej w Radomiu,
  • 12.06.2019 r. (środa) w godz. 16.00 – 18:00
    przy przystanku autobusowym róg ulic: Przytyckiej i Kieleckiej w Radomiu.

Konsultacje społeczne potrwają od 7 do 21 czerwca 2019 r. i mogą w nich uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Radomia.

Podczas konsultacji społecznych prosimy Państwa o składanie opinii i propozycji w formie anonimowych ankiet, dotyczących terenów objętych granicami opracowań, które potem będą pomocne przy sporządzaniu projektów miejscowych planów.

POBIERZ ANKIETĘ KONSULTACYJNĄ (załącznik nr 2)

Wyślij w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i propozycji na adres:
konsultacje@umradom.pl,
lub w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety, stanowiącej załączniki nr 2 do
niniejszego Zarządzenia, w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:
– Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9,
– Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30,
– Referat Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,
– Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1

15 KWIETNIA 2019

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „TYTONIOWA”

Dnia 15 kwietnia 2019 r. została podjęta uchwała nr XV/146/2019 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tytoniowa”

Uchwała nr XV/146/2019 Rady Miejskiej w Radomiu

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KOZIA GÓRA – PÓŁNOC”

Dnia 15 kwietnia 2019 r. została podjęta uchwała nr XV/147/2019 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kozia Góra – Północ”

Uchwała nr XV/147/2019 Rady Miejskiej w Radomiu

► UCHWAŁA NR XV/148/2019 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 477/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU Z DNIA 21 STYCZNIA 2013 R. W SPRAWIE: PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „DOLINA RZEKI MLECZNEJ – ALEKSANDROWICZA”

Dnia 15 kwietnia 2019 r. została podjęta uchwała nr XV/148/2019 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie zmiany uchwały nr 477/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina rzeki Mlecznej – Aleksandrowicza”

Uchwała nr XV/148/2019 Rady Miejskiej w Radomiu

22 PAŹDZIERNIKA – 13 LISTOPADA 2018

SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE USTALENIA PRZEBIEGU DROGI EKSPRESOWEJ S12 W POBLIŻU RADOMIA

4–17 PAŹDZIERNIKA 2018

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: “BRZUSTÓWKA – PÓŁNOC”, “JEŻOWA WOLA-WSCHÓD” I “WÓLKA KLWATECKA”

Zapraszamy do udziału w konsultacjach w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących przygotowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Brzustówka – Północ”, „Jeżowa Wola-Wschód”, „Wólka Klwatecka”.

Konsultacje społeczne potrwają od dnia 4 października 2018 r. do 17 października 2018 r. i mogą w nich uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Radomia.

Podczas konsultacji społecznych prosimy Państwa o składanie opinii i propozycji w formie anonimowych ankiet, dotyczących terenów objętych granicami opracowań, które potem będą pomocne przy sporządzaniu projektów miejscowych planów.

Szczegóły

Brzustówka  

POBIERZ ANKIETĘ KONSULTACYJNĄ

27 WRZEŚNIA – 26 PAŹDZIERNIKA 2018

SKŁADANIE WNIOSKÓW DO PLANÓW: “BRZUSTÓWKA – PÓŁNOC “, “JEŻOWA WOLA – WSCHÓD” I “WÓLKA KLWATECKA”

Dnia 27 września 2018 r. opublikowano obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • „Brzustówka – Północ”,
  • „Jeżowa Wola – Wschód”,
  • „Wólka Klwatecka”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych lub do prognoz oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Radomia, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, pokój 408, 26-600 Radom w terminie do 26 października 2018 r.

BRZUSTÓWKA – PÓŁNOC Uchwała 729/2018 
JEŻOWA WOLA – WSCHÓD Uchwała 730/2018 
WÓLKA KLWATECKA Uchwała 731/2018 
POBIERZ FORMULARZ WNIOSKU DO MPZP

 24 WRZEŚNIA 2018

ZMIANA UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „WOŚNIKI”

Dnia 24 września 2018 r. została podjęta uchwała nr 747/2018 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie zmiany uchwały nr 517/2017 z dnia 27 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wośniki”

Uchwała 747/2018 w sprawie zmiany uchwały 517/2017

UCHWALENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „WOŚNIKI”

Dnia 24 września 2018 r. została podjęta uchwała nr 748/2018 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wośniki”

UCHWAŁA W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „WOŚNIKI”

27 SIERPNIA 2018

UCHWALENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „POTKANÓW – ETAP I”

Dnia 27 sierpnia 2018 r. została podjęta uchwała nr 727/2018 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Potkanów – etap I”

UCHWALENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „POTKANÓW – ETAP I” 
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody – czytaj

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „BRZUSTÓWKA – PÓŁNOC”

Dnia 27 sierpnia 2018 r. została podjęta uchwała nr 729/2018 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzustówka – Północ”

UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „BRZUSTÓWKA – PÓŁNOC”

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „JEŻOWA WOLA – WSCHÓD”

Dnia 27 sierpnia 2018 r. została podjęta uchwała nr 730/2018 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeżowa Wola – Wschód”

UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „JEŻOWA WOLA – WSCHÓD”

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „WÓLKA KLWATECKA”

Dnia 27 sierpnia 2018 r. została podjęta uchwała nr 731/2018 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wólka Klwatecka”

UCHWAŁĄ O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „WÓLKA KLWATECKA”

28 MAJA 2018

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

Dnia 28 maja 2018 r. została podjęta uchwała nr 678/2018 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom

UCWAŁA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

2018-05-24
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z DNIA 24.05.2018 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Dokumenty udostępniono na: www.mazovia.pl, www.bip.mazovia.pl, www.mbpr.pl

2018-05-28
PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

Na sesji w dniu 28.05.2018 Rada Miejska w Radomiu podjęła uchwałę nr 678/2018 ws. przystąpienia do sporządzenia nowego studium dla miasta Radomia.
Rozpoczęcie toku formalno-prawnego związanego ze zbieraniem wniosków do studium zostanie poprzedzone konsultacjami społecznymi, których miejsca i terminy zostaną opublikowane na stronie bip.radom.pl oraz mpu.radom.pl

2018-01-18
KALENDARIUM STATYSTYCZNE BADAŃ ANKIETOWYCH W 2018 ROKU