Kontakt

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu

ul. Żeromskiego 53 (IV piętro)
26 – 600 Radom

Dyrektor Jednostki: mgr inż. arch. Magda Wielogórska,
Zastępca Dyrektora: mgr inż. Rafał Adamczyk,
Sekretariat – pokój nr 408,

tel./fax (48) 362 02 08

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu w związku ze sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu ogólnego dla miasta Radom

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), dalej jako: RODO, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom, e-mail: mpu@mpu.radom.pl;
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu, Panem Mateuszem Szczypiorem, e-mail: kontakt.iod@gmail.com;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu ogólnego dla miasta Radomia na podstawie:
 4. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji ustawowych obowiązków ADO, wynikających z art. 8c i 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), w związku z § 12 pkt 15 i 16 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164 poz. 1587),
 5. 6 ust. 1 lit. e RODO – nagranie przebiegu dyskusji publicznej w celu rzetelnego sporządzenia protokołu z dyskusji publicznej, zagwarantowania sprawnego i niczym niezakłóconego jej przebiegu oraz zapewnienia prawidłowości przebiegu procedury planistycznej, w związku z art. 8d ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 6. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
 7. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.),
 8. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),
 9. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu mogą być udostępnione innym odbiorcom tj.:
 10. podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 11. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora danych osobowych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne).
 12. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.). Nagrania z przebiegu dyskusji publicznej (pliki audio i wideo) będą przetwarzane do momentu sporządzenia protokołu z dyskusji, po czym zostaną trwale usunięte.
 13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu, na warunkach określonych w RODO.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 2. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania.
 3. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planowania przestrzennego, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.35)), zwanego dalej “rozporządzeniem 2016/679”, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.