Kontakt

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu

ul. Żeromskiego 53 (IV piętro)
26 – 600 Radom

Dyrektor Jednostki: mgr inż. arch. Magda Wielogórska,
Zastępca Dyrektora: mgr inż. Rafał Adamczyk,
Sekretariat – pokój nr 408,

tel./fax (48) 362 02 08

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu w związku ze sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Radom


Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), dalej jako: RODO uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu Żeromskiego 53, 26-600 Radom, e-mail: mpu@mpu.radom.pl;
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu, Panem Mateuszem Szczypiorem, e-mail: kontakt.iod@gmail.com;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Radomia na podstawie:
  a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji ustawowych obowiązków ADO, wynikających z art. 8c i 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977), w związku z § 12 pkt 15 i 16 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. nr 164 poz. 1587),
  b) art. 6 ust. 1 lit. e RODO – nagranie przebiegu dyskusji publicznej w celu rzetelnego sporządzenia protokołu z dyskusji publicznej, zagwarantowania sprawnego i niczym niezakłóconego jej przebiegu oraz zapewnienia prawidłowości przebiegu procedury planistycznej, w związku z art. 8d ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.),
  b) ustawy z  dnia 27  marca  2003    o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977),
  c) ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19(1)(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2141) – tzw. Tarcza 4.0
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu mogą być udostępnione innym odbiorcom tj.:
  a) podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  b) podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora danych osobowych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.). Nagrania z przebiegu dyskusji publicznej (pliki audio i wideo) będą przetwarzane do momentu sporządzenia protokołu z dyskusji, po czym zostaną trwale usunięte.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu, na warunkach określonych w RODO.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 2. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania.
 3. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.