O nas

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu

Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) istnieje od 1 lipca 1996 r. Powołana została Uchwałą nr 304/96 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 1996 r. MPU działa jako jednostka budżetowa Gminy Miasta Radomia. Nadzór nad działalnością MPU sprawuje Prezydent Miasta Radomia. Podstawą działania MPU jest Statut, a organizację i sposób działania określa Regulamin Organizacyjny. Do podstawowych zadań statutowych MPU należy: wykonywanie prac projektowych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, analiz, studiów i strategii przestrzennego rozwoju miasta Radomia   (w tym: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, plan ogólny, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, koncepcje układu komunikacyjnego miasta itp.), prowadzenie procedury na podstawie art. 7 ust 10 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, merytoryczne opiniowanie wniosków w zakresie urbanistyki i architektury dla potrzeb Urzędu Miejskiego i innych jednostek organizacyjnych, oraz sporządzanie opracowań koncepcyjnych w zakresie budownictwa powszechnego, komunalnego, komunalnej infrastruktury technicznej, ochrony środowiska i innych.

Urząd Miejski