Aktualności

22 kwietnia – 14 maja 2024

WYŁOŻENIE CZĘŚCI PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ

W dniu 30.04.2024 r. w Kamienicy Deskurów, ul. Rynek 14 o godz. 17:00 odbyła się dyskusja publiczna nad częściowo zmienionymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom rozwiązaniami.

Podczas spotkania z mieszkańcami prelegenci wyjaśnili aspekty prawne wprowadzonych zmian w dokumencie studium.

12 kwietnia 2024

► OBWIESZCZENIE O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM.

Części projektu studium objęte ponownym wyłożeniem zaznaczono wskazano za pomocą odpowiedniej symboliki w części tekstowej i graficznej wykładanego projektu oraz szczegółowo opisano w INFORMACJI O ZMIANACH PROJEKTU PODLEGAJĄCYCH PONOWIENIU PROCEDURY PLANISTYCZNEJ.

Projekt studium (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz informacją o zmianach tego projektu podlegających ponowieniu procedury planistycznej udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 22.04.2024 r. do 14.05.2024 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, 26-600 Radom, w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz poprzez udostępnienie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 30.04.2024 r. w Kamienicy Deskurów, ul. Rynek 14, 26-600 Radom, o godz. 17:00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w częściach projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom podlegających ponownemu wyłożeniu do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone do Prezydenta Miasta Radomia:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom;
 • ustnie do protokołu z dyskusji publicznej;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres elektroniczny: mpu@mpu.radom.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 05.06.2024 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Radomia.

Pobierz formularz uwagi
Link do obwieszczenia

5 kwietnia 2024

► OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARÓW MIASTA RADOMIA – ETAP IIA „WINCENTÓW – WITOSA” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

Wyłożenie nastąpi w dniach od 12.04.2024 r. do 08.05.2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, wejście od strony ul. Żeromskiego 53 (przedsionek na parterze), w dni robocze w godzinach pracy urzędu, a także przez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radom.pl oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej www.mpu.radom.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.04.2024 r. o godzinie 16:00 w holu Urzędu Miejskiego w Radomiu przy wejściu od strony ul. Żeromskiego 53.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone do Prezydenta Miasta Radomia w terminie do dnia 22.05.2024 r. w następujący sposób:

 • w formie papierowej – na adres Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, pokój 408;
 • ustnie – do protokołu z dyskusji publicznej;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres mpu@mpu.radom.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Radomia.

Pobierz formularz uwagi
Link do obwieszczenia

8 marca 2024

► OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU WĘZŁOWEGO „GRZECZNAROWSKIEGO – NIEMCEWICZA – JARZYNOWA – BIAŁA – ETAP I” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

Wyłożenie nastąpi w dniach od 18.03.2024 r. do 08.04.2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, wejście od strony ul. Żeromskiego 53 (przedsionek na parterze), w dni robocze w godzinach pracy urzędu, a także przez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radom.pl oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej www.mpu.radom.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.03.2024 r. o godzinie 16:00 w holu Urzędu Miejskiego w Radomiu przy wejściu od strony ul. Żeromskiego 53.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone do Prezydenta Miasta Radomia w terminie do dnia 23.04.2024 r. w następujący sposób:

 • w formie papierowej – na adres Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, pokój 408;
 • ustnie – do protokołu z dyskusji publicznej;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres mpu@mpu.radom.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Radomia.

Pobierz formularz uwagi
Link do obwieszczenia

23 lutego 2024

► OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PLANU OGÓLNEGO GMINY RADOM.

Wnioski do projektu planu ogólnego zainteresowani mogą składać lub przesyłać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, na formularzu (zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego – Dz.U. poz. 2509), w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia, w sposób jak następuje:

 1. w postaci papierowej – na adres Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom;
 2. w postaci dokumentu elektronicznego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres elektroniczny: mpu@mpu.radom.pl.

Formularz dostępny jest m.in. w siedzibie tutejszego Urzędu (Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Jana Kilińskiego 30, pokój nr 19, parter) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu: https://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/pismo-dotyczace-aktu-planowani/64868,Pismo-dotyczace-aktu-planowania-przestrzennego.html

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Radomia.

Pobierz formularz wnioski
Link do obwieszczenia

► OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „POTKANÓW – ETAP I” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

Wyłożenie nastąpi w dniach od 04.03.2024 r. do 25.03.2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, wejście od strony ul. Żeromskiego 53 (przedsionek na parterze), w dni robocze w godzinach pracy urzędu, a także przez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radom.pl oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej www.mpu.radom.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.03.2024 r. o godzinie 16:00 w holu Urzędu Miejskiego w Radomiu przy wejściu od strony ul. Żeromskiego 53.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone do Prezydenta Miasta Radomia w terminie do dnia 09.04.2024 r. w następujący sposób:

 • w formie papierowej – na adres Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, pokój 408;
 • ustnie – do protokołu z dyskusji publicznej;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres mpu@mpu.radom.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Radomia.

Pobierz formularz uwagi
Link do obwieszczenia

► OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „DZIELNICA PRZEMYSŁOWA” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

Wyłożenie nastąpi w dniach od 04.03.2024 r. do 25.03.2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, wejście od strony ul. Żeromskiego 53 (przedsionek na parterze), w dni robocze w godzinach pracy urzędu, a także przez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radom.pl oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej www.mpu.radom.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.03.2024 r. o godzinie 16:00 w holu Urzędu Miejskiego w Radomiu przy wejściu od strony ul. Żeromskiego 53.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone do Prezydenta Miasta Radomia w terminie do dnia 09.04.2024 r. w następujący sposób:

 • w formie papierowej – na adres Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, pokój 408;
 • ustnie – do protokołu z dyskusji publicznej;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres mpu@mpu.radom.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Radomia.

Pobierz formularz uwagi
Link do obwieszczenia

► OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU OGRANICZONEGO UL. RODZINY ZIĘTALÓW, UL. ZUBRZYCKIEGO, WSCHODNIĄ GRANICĄ DZIAŁKI NR EWID. 230/3 I UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

Wyłożenie nastąpi w dniach od 04.03.2024 r. do 25.03.2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, wejście od strony ul. Żeromskiego 53 (przedsionek na parterze), w dni robocze w godzinach pracy urzędu, a także przez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radom.pl oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej www.mpu.radom.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.03.2024 r. o godzinie 16:00 w holu Urzędu Miejskiego w Radomiu przy wejściu od strony ul. Żeromskiego 53.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone do Prezydenta Miasta Radomia w terminie do dnia 09.04.2024 r. w następujący sposób:

 • w formie papierowej – na adres Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, pokój 408;
 • ustnie – do protokołu z dyskusji publicznej;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres mpu@mpu.radom.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Radomia.

Pobierz formularz uwagi
Link do obwieszczenia

9 lutego 2024

► OBWIESZCZENIE O ZMIANIE UCHWAŁY NR XLVII/435/2020 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU Z DNIA 14 GRUDNIA 2020 R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARÓW MIASTA RADOMIA

Załącznik graficzny do uchwały nr CVIII/1044/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r.
z granicami obszaru objętego planem, z wyodrębnieniem granic etapu IX planu udostępniono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu www.bip.radom.pl.

Link do obwieszczenia
Link do uchwały

► OBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIE O ZMIANIE UCHWAŁY NR 516/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU Z DNIA 28.08.2017 R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „DOLINA KOSÓWKI II” 

Załącznik graficzny do uchwały nr CVIII/1043/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r.
z granicami obszaru objętego planem, z wyodrębnieniem granic etapów I i II planu, udostępniono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu www.bip.radom.pl.

Link do obwieszczenia
Link do uchwały

26 stycznia 2024

► WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RADOMIA W REJONIE ULIC: WIERZBICKIEJ, TORUŃSKIEJ I STAROWIEJSKIEJ – ETAP I WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

Wyłożenie nastąpi w dniach od 02.02.2024 r. do 23.02.2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, wejście od strony ul. Żeromskiego 53 (przedsionek na parterze), w dni robocze w godzinach pracy urzędu, a także przez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radom.pl oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej www.mpu.radom.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 06.02.2024 r. o godzinie 16:00 w holu Urzędu Miejskiego w Radomiu przy wejściu od strony ul. Żeromskiego 53.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone do Prezydenta Miasta Radomia w terminie do dnia 08.03.2024 r. w następujący sposób:

 • w formie papierowej – na adres Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, pokój 408;
 • ustnie – do protokołu z dyskusji publicznej;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres mpu@mpu.radom.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Radomia.

Pobierz formularz uwagi
Link do obwieszczenia

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „LUBELSKA” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Wyłożenie nastąpi w dniach od 02.02.2024 r. do 23.02.2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, wejście od strony ul. Żeromskiego 53 (przedsionek na parterze), w dni robocze w godzinach pracy urzędu, a także przez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radom.pl oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej www.mpu.radom.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 06.02.2024 r. o godzinie 16:00 w holu Urzędu Miejskiego w Radomiu przy wejściu od strony ul. Żeromskiego 53.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone do Prezydenta Miasta Radomia w terminie do dnia 08.03.2024 r. w następujący sposób::

 • w formie papierowej – na adres Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, pokój 408;
 • ustnie – do protokołu z dyskusji publicznej;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres mpu@mpu.radom.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Radomia.

Pobierz formularz uwagi
Link do obwieszczenia

1 grudnia 2023

► WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARÓW MIASTA RADOMIA – ETAP VI „WOŚNICKA” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Wyłożenie nastąpi w dniach od 08.12.2023 r. do 29.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, wejście od strony ul. Żeromskiego 53 (przedsionek na parterze), w dni robocze w godzinach pracy urzędu, a także przez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radom.pl oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej www.mpu.radom.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.12.2023 r. o godzinie 16:00 w holu Urzędu Miejskiego w Radomiu przy wejściu od strony ul. Żeromskiego 53.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Prezydenta Miasta Radomia w terminie do dnia 15.01.2024 r. w następujący sposób:

 • w formie papierowej – na adres Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, pokój 408;
 • ustnie – do protokołu z dyskusji publicznej;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres mpu@mpu.radom.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Radomia.

Pobierz formularz uwagi
Link do obwieszczenia

24 listopada 2023

► WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO POMIĘDZY UL. CZARNIECKIEGO, RZEKĄ MLECZNĄ I TERENAMI LEŻĄCYMI PO POŁUDNIOWEJ STRONIE UL. RYBNEJ WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Wyłożenie nastąpi w dniach od 01.12.2023 r. do 22.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, wejście od strony ul. Żeromskiego 53 (przedsionek na parterze), w dni robocze w godzinach pracy urzędu, a także przez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radom.pl oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej www.mpu.radom.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.12.2023 r. o godzinie 16:00 w holu Urzędu Miejskiego w Radomiu przy wejściu od strony ul. Żeromskiego 53.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Prezydenta Miasta Radomia w terminie do dnia 05.01.2024 r. w następujący sposób:

 • w formie papierowej – na adres Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, pokój 408;
 • ustnie – do protokołu z dyskusji publicznej;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres mpu@mpu.radom.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Radomia.

Pobierz formularz uwagi
Link do obwieszczenia

► WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „DOLINA KOSÓWKI II – ETAP I” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Wyłożenie nastąpi w dniach od 01.12.2023 r. do 22.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, wejście od strony ul. Żeromskiego 53 (przedsionek na parterze), w dni robocze w godzinach pracy urzędu, a także przez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radom.pl oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej www.mpu.radom.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.12.2023 r. o godzinie 16:00 w holu Urzędu Miejskiego w Radomiu przy wejściu od strony ul. Żeromskiego 53.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Prezydenta Miasta Radomia w terminie do dnia 05.01.2024 r. w następujący sposób:

 • w formie papierowej – na adres Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, pokój 408;
 • ustnie – do protokołu z dyskusji publicznej;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres mpu@mpu.radom.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Radomia.

Pobierz formularz uwagi
Link do obwieszczenia

17 listopada 2023

► OBWIESZCZENIA O ZMIANIE UCHWAŁY NR 516/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU Z DNIA 28.08.2017 R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „DOLINA KOSÓWKI II”

Załącznik graficzny do uchwały nr CIV/984/2023 z dnia 30 października 2023 r. z granicami obszaru objętego planem, z wyodrębnieniem granic etapów I i II planu, udostępniono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Link do uchwały
Link do obwieszczenia

13 października 2023

► OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „ZIEMOWITA” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Wnioski do projektu planu zainteresowani mogą składać lub przesyłać do Prezydenta Miasta Radomia lub za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w sposób jak następuje:

 • w formie pisemnej – na adres Urzędu Miejskiego w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30;
 • ustnie do protokołu – w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53, IV Pietro, pokój 408;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres elektroniczny: mpu@mpu.radom.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej oraz oznaczenie obszaru, którego dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Radomia.

Pobierz formularz wniosku
Link do uchwały
Link do obwieszczenia

 

► OBWIESZCZENIE O ZMIANIE UCHWAŁY NR XLVII/435/2020 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU Z DNIA 14 GRUDNIA 2020 R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARÓW MIASTA RADOMIA

Załącznik graficzny do uchwały nr CI/972/2023 z dnia 25 września 2023 r. z granicami obszaru objętego planem, z wyodrębnieniem granic etapów planu: IIa, IIb, IIc, V, VII, VIII, udostępniono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Link do uchwały
Link do obwieszczenia

 

25 września 2023

► WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARÓW MIASTA RADOMIA – ETAP VI „WOŚNICKA” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Wyłożenie nastąpi w dniach od 25.09.2023 r. do 16.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, wejście od strony ul. Żeromskiego 53 (przedsionek na parterze), w dni robocze w godzinach pracy urzędu, a także przez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radom.pl oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej www.mpu.radom.pl.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.10.2023 r. o godzinie 16:00 w holu Urzędu Miejskiego w Radomiu przy wejściu od strony ul. Żeromskiego 53.


Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy składać do Prezydenta Miasta Radomia

 • w formie papierowej – na adres Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, pokój 408;
 • ustnie do protokołu z dyskusji publicznej;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mpu@mpu.radom.pl.

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 30.10.2023 r.

Pobierz formularz uwagi
Link do obwieszczenia

 

8-9 września 2023

RADOM EXPO 2023

Prezydenta Miasta Radomia zaprasza na wystawę Radom Expo która odbędzie się w dniach 8-9 września 2023 r. w Radomskim Centrum Sportu (RCS). Zaproszenie skierowane jest do mieszkańców Radomia i regionu, uczniów szkół podstawowych, zawodowych i średnich (w tym maturzystów), studentów oraz przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów.
Podczas wydarzenia zostaną udostępnione do zwiedzania przygotowane w obiekcie RCS stoiska wystawiennicze m.in: radomskich przedsiębiorstw funkcjonujących w strategicznych dla regionu branżach, organizacji oraz instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych i badawczych oraz szkół kształcących w zawodach technicznych.

Wstęp wolny.

Więcej na https://expo.umradom.pl

 

25 sierpnia 2023

PUBLIKACJA W DZIENNIKU USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 2023 R. O ZMIANIE USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

Zapraszamy na wywiad w Radiu Plus z Magdą Wielogórską, dyrektorem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, prezesem Radomskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, rozmowa o nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Link do wywiadu
Link do ustawy

 

10-31 lipca 2023

WYŁOŻENIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ

W dniu 25.07.2023 r. w Kamienicy Deskurów, ul. Rynek 14 o godz. 17:00 odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom rozwiązaniami.

Podczas spotkania z mieszkańcami prelegenci wyjaśnili aspekty prawne powstania dokumentu oraz zagadnienia branżowe.

 

30 czerwca 2023

► OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie – wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 10.07.2023 r. do 31.07.2023 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, 26-600 Radom, w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz poprzez udostępnienie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.07.2023 r. w Kamienicy Deskurów, ul. Rynek 14, 26-600 Radom, o godz. 17:00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone do Prezydenta Miasta Radomia:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom;
 • ustnie do protokołu z dyskusji publicznej;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres elektroniczny: mpu@mpu.radom.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2023 r.

Link do obwieszczenia

 

29 maja 2023

► OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO POMIĘDZY UL. CZARNIECKIEGO, RZEKĄ MLECZNĄ I TERENAMI LEŻĄCYMI PO POŁUDNIOWEJ STRONIE UL. RYBNEJ W RADOMIU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Wnioski do projektu zamiany planu zainteresowani mogą składać lub przesłać do  Prezydenta Miasta Radomia lub za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w sposób jak następuje:

 1. W formie pisemnej – na adres Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom;
 2. ustnie do protokołu – w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, pokój 408, 26-600 Radom;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres elektroniczny: mpu@mpu.radom.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pobierz formularz wniosku
Link do uchwały
Link do obwieszczenia

UCHWALENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „STARA WOLA GOŁĘBIOWSKA – ETAP IV”

Dnia 29 maja 2023 r. została podjęta uchwała nr XCVII/927/2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stara Wola Gołębiowska – etap IV”

Link do uchwały

 

9 maja 2023

► ZAPRASZAMY DO LEKTURY ARTYKUŁU „POLITYKA MIESZKANIOWA VS POLITYKA PRZESTRZENNA” NASZEGO KOLEGI TOMASZA ZABOROWSKIEGO:

„Polityka mieszkaniowa nie powinna być traktowana jako samodzielny byt, niezależny od innych polityk. Tak jak nie może ona ignorować polityki społecznej i gospodarczej, tak samo nie może ignorować tego, że pożądane przez społeczeństwo mieszkania nie powstają w przestrzeni wirtualnej, lecz w przestrzeni fizycznej, która jest bardzo cenna, gdyż jest dobrem ograniczonym. Ważny jest architektoniczny standard zabudowy mieszkaniowej, a także urbanistyczny, będący istotnym czynnikiem jakości środowiska życiowego.”

Cały tekst znajdziecie Państwo na 116 stronie majowego wydania Architektura&Biznes

Tomasz Zaborowski – Urbanista, doktor nauk technicznych w specjalności gospodarka przestrzenna, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Pracownik dydaktyczno-naukowy Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego oraz Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu.

 

26 kwietnia 2023

► WARSZTATY DLA UNIWERSYTETU III WIEKU W MCSW ELEKTROWNIA

Za nami cykl warsztatów dla Uniwersytetu III Wieku, które prowadzili eksperci ze Stowarzyszenia Architektów Polskich w Radomiu oraz Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu. Dziękujemy uczestnikom za wspólną zabawę.

 
 

foto: Magda Wielogórska

 

10 marca 2023

► OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

 • miasta Radomia „Dzielnica przemysłowa”;
 • miasta Radomia w rejonie ulic: Wierzbickiej, Toruńskiej i Starowiejskiej – etap I;
 • „Lubelska”;
 • dla obszaru węzłowego „Grzecznarowskiego – Niemcewicza – Jarzynowa – Biała – Etap I”;
 • miasta Radomia „Potkanów – etap I”;
 • terenu położonego pomiędzy ul. Czarnieckiego, rzeką Mleczną i terenami leżącymi po południowej stronie ul. Rybnej w Radomiu;
 • dla obszaru ograniczonego ul. Rodziny Ziętalów, ul. Zubrzyckiego, wschodnią granicą działki nr ewid. 230/3 i ul. Żółkiewskiego;

      wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Wnioski do projektów zmiany planów zainteresowani mogą składać lub przesyłać do  Prezydenta Miasta Radomia lub za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w sposób jak następuje:

 • w formie pisemnej – na adres Urzędu Miejskiego w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom;
 • ustnie do protokołu – w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, IV Pietro, pokój 408, 26-600 Radom;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres elektroniczny: mpu@mpu.radom.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pobierz formularz wniosku
Link do obwieszczenia

 

10 marca 2023

► WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „STARA WOLA GOŁĘBIOWSKA – ETAP IV”

Wyłożenie nastąpi w dniach od 20.03.2023 r. do 10.04.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, wejście od strony ul. Żeromskiego 53 (przedsionek na parterze), w dni robocze w godzinach pracy urzędu, a także przez udostępnienie ww. dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin i miejsce dyskusji publicznej:
Siedziba Urzędu Miejskiego w Radomiu, wejście od strony ul. Żeromskiego 53 (hol na parterze)
• 23.03.2023 r. (czwartek) o godzinie 16:00 – dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy składać do Prezydenta Miasta Radomia

 • w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Radomiu, Kilińskiego 30, 26-600 Radom;
 • ustnie do protokołu z dyskusji publicznej;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mpu@mpu.radom.pl.

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2023 r.

Pobierz formularz uwagi
Link do obwieszczenia

 

3 marca 2023

► OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARÓW MIASTA RADOMIA

Link do obwieszczenia
Link do uchwały

 

22 grudnia 2022

ZAKOŃCZYŁY SIĘ KONSULTACJE SPOŁECZNE DO UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ

Zakończyły się konsultacje społeczne w celu rozpoznania oczekiwań mieszkańców i środowisk branżowych w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta Radomia

Link do sprawozdania

 

19 grudnia 2022

DYSKUSJA PUBLICZNA NAD PROJEKTEM MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARÓW MIASTA RADOMIA – ETAP I „WERNERA-OBOZISKO”

Zapraszamy na dyskusję publiczną 19.12.2022 r. o godzinie 16:00
do holu głównego w Urzędzie Miejskim w Radomiu, wejście od strony ul. Żeromskiego 53

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy składać do Prezydenta Miasta Radomia ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub na adres e-mail Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mpu@mpu.radom.pl, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do 12.01.2023 r.

Pobierz formularz uwagi
Link do obwieszczenia

 

8 grudnia 2022

WARSZTATY DLA DZIECI – “TOŻSAMOŚĆ. 100 LAT POLSKIEJ ARCHITEKTURY” – MCSW ELEKTROWNIA

Uczestnicy warsztatów architektonicznych zorganizowanych w MCSW Elektrownia próbowali swoich sił w projektowaniu przestrzeni miejskiej. Eksperci ze Stowarzyszenia Architektów Polskich w Radomiu oraz Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu przekazywali wiedzę urbanistyczną. Bawili się z uczestnikami formą, światłem i kompozycją, a wszystko inspirowane muzyką. Planowanie miasta może być pasjonujące, pełne emocji i rozmaitych przygód!
Warsztaty towarzyszyły wystawie „Tożsamość. 100 lat polskiej architektury. Radom”, którą można oglądać w MCSW Elektrownia do końca roku.
Dziękujemy za wspólną zabawę!

 

     

foto: Marcin Kucewicz/MCSW Elektrownia

 

Wspólna praca w rytmie muzyki Vivaldiego pt. Zima

   

Zaprojektowany i naszkicowany plac z dominantą, ciekawie wykorzystane zarówno światła i lustra

     

Zaprojektowana dominanta, podkreślona taflą lustra w którym się odbija i wydaje większa

 

Zaprojektowana ulica, zainspirowana rytmem muzyki, lustro powiększa przestrzeń i ją rozświetla.

 

Praca wspólna – odtworzenie radomskiego Placu Konstytucji.

   

foto: MPU

Więcej na: https://pl-pl.facebook.com/mcswe24/

 

9-29 grudnia 2022

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARÓW MIASTA RADOMIA – ETAP I „WERNERA -OBOZISKO” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

Wyłożenie nastąpi w dniach od 09.12.2022 r. do 29.12.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, wejście od strony ul. Żeromskiego 53 (przedsionek na parterze), w dni robocze w godzinach pracy urzędu, a także przez udostępnienie ww. dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin i miejsce dyskusji publicznej:
Namiot konsultacyjny na placu przed Urzędem Miejskim w Radomiu przy wejściu od strony ul. Żeromskiego 53
• 19.12.2022 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 – dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy składać do Prezydenta Miasta Radomia ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub na adres e-mail Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mpu@mpu.radom.pl, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do 12.01.2023 r.

Pobierz formularz uwagi
Link do obwieszczenia

 

26 września 2022

► Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Potkanów – etap I”.

Wyłożenie nastąpi w dniach od 03.10.2022 r. do 25.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, wejście od strony ul. Żeromskiego 53 (przedsionek na parterze), w dni robocze w godzinach pracy urzędu, a także przez udostępnienie ww. dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin i miejsce dyskusji publicznej:
Namiot konsultacyjny na placu przed Urzędem Miejskim w Radomiu przy wejściu od strony ul. Żeromskiego 53
• 4.10.2022 r. godz. 16. – dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy składać do Prezydenta Miasta Radomia ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub na adres e-mail Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mpu@mpu.radom.pl, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia 09.11.2022 r.

Pobierz formularz uwagi
Link do obwieszczenia

 

15 września 2022

► Uchwała Krajobrazowa – zapraszamy na spotkania kosultacyjne.

Pracujemy nad uchwałą krajobrazową, która ustali „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.” Zapraszamy zainteresowane osoby na spotkania konsultacyjne.

Terminy spotkań konsultacyjnych:
Kamienica Deskurów, Rynek 15
• 15.09.2022 r. godz. 16.30 – spotkanie z organizacjami pozarządowymi
• 29.09.2022 r. godz. 16.30 – spotkanie z przedstawicielami z branży reklamowej
• 06.10.2022 r. godz. 16.30 – spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstw
• 27.10.2022 r. godz. 16.30 – otwarte spotkanie konsultacyjne

 

9-10 czerwca 2022

► XXX Zjazd Gminnych Służb Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego.

9 i 10 czerwca odbył się w Radomiu XXX Zjazd Gminnych Służb Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, miło nam było gościć przedstawicieli miast: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Mikołów, Opole, Poznań, Przemyśl, Rzeszów, Skierniewice, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. Poruszyliśmy kilka niezwykle ważnych kwestii związanych z planowaniem przestrzennym. Czasu wystarczyło również na zwiedzanie i dobrą zabawę.

    

    

    

 

1 czerwca 2022

► Dzień Dziecka z Miejską Pracownią Urbanistyczną, Ambasadą Budownictwa, Stowarzyszeniem Architektów Polskich i Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym.

     

    

 

1 kwietnia 2022

► WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARÓW MIASTA RADOMIA – ETAP III „POTKANÓW II”.

Wyłożenie nastąpi w dniach od 11.04.2022 r. do 02.05.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, wejście od strony ul. Żeromskiego 53 (przedsionek na parterze), w dni robocze w godzinach pracy urzędu, a także przez udostępnienie ww. dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radom.pl oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej www.mpu.radom.pl.
Z uwagi na panujący stan epidemii, w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przyjętych w miejscowym planie rozwiązań od pracownika merytorycznego, niezbędne jest uprzednie umówienie rozmowy pod numerem telefonu 48 36 20 208. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu: 14.04.2022 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w namiocie konsultacyjnym na placu przed Urzędem Miejskim w Radomiu przy wejściu od strony ul. Żeromskiego 53, z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w terminie do dnia 16.05.2022 r.
Pobierz formularz uwagi
Link do obwieszczenia

24 stycznia 2022

OBWIESZCZENIE O ZMIANIE UCHWAŁY NR LXXII/665/2022 Z DNIA 24 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 447/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU Z DNIA 27.03.2017 R. W SPRAWIE: PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „STARA WOLA GOŁĘBIOWSKA” W RADOMIU.

 

Zmiana Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr LXXIII/655/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. polega wyłącznie na modyfikacji granic opracowania etapów: II i IV planu. Obszar wszystkich etapów w całości zamyka się w obszarze granic opracowania określonego uchwałą zmienianą. Powyższa zmiana nie będzie skutkowała koniecznością ponowienia jakichkolwiek dokonanych już czynności w ramach procedury sporządzania planu.
Zapoznanie się z niezbędną dokumentacją sprawy możliwe jest w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr 048 362-02-08 (z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną).
Link do uchwały

 

20 października 2021

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI ODNOŚNIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W dniu 23.09.2021 r. przeprowadzono drugie konsultacje z mieszkańcami odnośnie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów miasta Radomia w rejonie ulicy Klwateckiej (część południowa Wólki Klwateckiej). Konsultacje z mieszkańcami odbyły się za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego (czat), za pośrednictwem platformy ZOOM.
Protokół z konsultacji z mieszkańcami

28 września 2021

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „PIOTRÓWKA”

Wyłożenie nastąpi w dniach od 05.10.2021 r. do 26.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, wejście od strony ul. Żeromskiego 53 (przedsionek na parterze), w dni robocze w godzinach pracy urzędu, a także przez udostępnienie ww. dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radom.pl oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej www.mpu.radom.pl.
Z uwagi na panujący stan epidemii, w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przyjętych w miejscowym planie rozwiązań od pracownika merytorycznego, niezbędne jest uprzednie umówienie rozmowy pod numerem telefonu 48 36 20 208.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędą się w dniu 07.10.2021 r. (czwartek) o godz. 16.00 w namiocie konsultacyjnym na placu przed Urzędem Miejskim w Radomiu przy wejściu od strony ul. Żeromskiego 53, z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w terminie do dnia 9.11.2021 r.

Pobierz formularz uwagi
Link do obwieszczenia

28 września 2021

► OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „POTKANÓW – ETAP I”

Wnioski do projektu zamiany planu zainteresowani mogą składać lub przesłać do  Prezydenta Miasta Radomia lub za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w sposób jak następuje:

 1. W formie pisemnej – na adres Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom;
 2. ustnie do protokołu – w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, pokój 408, 26-600 Radom;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres elektroniczny: mpu@mpu.radom.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pobierz formularz wniosku
Link do uchwały
Link do obwieszczenia

16 września 2021

► ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI – 23. WRZEŚNIA 2021

Miejska Pracowania Urbanistyczna zaprasza na drugie spotkanie konsultacji z mieszkańcami odnośnie zagospodarowania terenów w rejonie ul. Klwateckiej, które odbędzie się online poprzez aplikację ZOOM dnia 23. września 2021 r. o godzinie 17:00.

Obszar objęty tematem spotkania (pobierz PDF)

Jeżeli wyrażą Państwo chęć uczestnictwa w spotkaniu, prosimy o podanie takiej informacji na adres mailowy: mpu@mpu.radom.pl, aby otrzymać zaproszenie z loginem i hasłem spotkania do aplikacji ZOOM. Informacje o uczestnictwie zbierane będą do godziny 12:00 23. września 2021 r.

10 września 2021

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „DOLINA RZEKI MLECZNEJ – MALCZEW – ETAP I”

Wyłożenie nastąpi w dniach od 17.09.2021 r. do 08.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, wejście od strony ul. Żeromskiego 53 (przedsionek na parterze), w dni robocze w godzinach pracy urzędu, a także przez udostępnienie ww. dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radom.pl oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej www.mpu.radom.pl.
Z uwagi na panujący stan epidemii, w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przyjętych w miejscowym planie rozwiązań od pracownika merytorycznego, niezbędne jest uprzednie umówienie rozmowy pod numerem telefonu 48 36 20 208. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu: 22.09.2021 r. (środa) o godzinie 16:00 w namiocie konsultacyjnym na placu przed Urzędem Miejskim w Radomiu przy wejściu od strony ul. Żeromskiego 53, z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w terminie do dnia 22.10.2021 r.

Pobierz formularz uwagi
Link do obwieszczenia

9 lipca 2021

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „STARA WOLA GOŁĘBIOWSKA– ETAP I”

Wyłożenie nastąpi w dniach od 19.07.2021 r. do 09.08.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, wejście od strony ul. Żeromskiego 53 (przedsionek na parterze), w dni robocze w godzinach pracy urzędu, a także przez udostępnienie ww. dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radom.pl oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej www.mpu.radom.pl.
Z uwagi na panujący stan epidemii, w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przyjętych w miejscowym planie rozwiązań od pracownika merytorycznego, niezbędne jest uprzednie umówienie rozmowy pod numerem telefonu 48 36 20 208.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu: 21.07.2021 r. (środa) o godzinie 16:00 w namiocie konsultacyjnym na placu przed Urzędem Miejskim w Radomiu przy wejściu od strony ul. Żeromskiego 53, z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko (art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) należy składać w terminie do dnia 23.08.2021 r.

Pobierz formularz
Link do obwieszczenia

27 kwietnia 2021

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI ODNOŚNIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W dniu 14.04.2021 r. przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami odnośnie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów miasta Radomia w rejonie ulicy Klwateckiej (część zachodnia). Konsultacje z mieszkańcami odbyły się za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego (czat), za pośrednictwem platformy ZOOM.

Protokół z konsultacji z mieszkańcami 2021.04.14

9 kwietnia 2021

► OBWIESZCZENIE O ZMIANIE UCHWAŁY NR XLVII/435/2020 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU Z DNIA 14 GRUDNIA 2020 R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARÓW MIASTA RADOMIA

Załącznik graficzny do uchwały nr LV/483/2021 z dnia 29 marca 2021 r. z granicami obszaru objętego planem, z wyodrębnieniem granic etapów planu od I do V, udostępniono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu www.bip.radom.pl.

Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr LV/483/2021 z dnia 29 marca 2021 r. polega wyłącznie na określeniu granic opracowania etapów planu od I do V. Obszar wszystkich etapów planu w całości zamyka się w obszarze granic opracowania określonego uchwałą zmienianą. Powyższa zmiana nie będzie skutkowała koniecznością ponowienia jakichkolwiek dokonanych już czynności w ramach procedury sporządzania planu.

Zapoznanie się z niezbędną dokumentacją sprawy możliwe jest w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr 048 362-02-08 (z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną).

Link do uchwały zmieniającej

4 lutego 2021

► ODWOŁANIE WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „STARA WOLA GOŁĘBIOWSKA – ETAP I” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zawiadamiamy o odwołaniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stara Wola Gołębiowska – etap I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które miało nastąpić w dniach od 09.02.2021 r. do 01.03.2021 r., zgodnie z ogłoszeniem z dn. 02.02.2021 r.

Równocześnie odwołuje się dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami z dnia 24.02.2021 r. o godzinie 16:00 wyznaczoną w ogłoszeniu z dnia 02.02.2021 r.

Nowe terminy wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz dyskusji publicznej nad jego ustaleniami zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu i obwieszczeniu  i zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie BIP oraz w prasie lokalnej.

29 grudnia 2020

► OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARÓW MIASTA RADOMIA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zapoznanie się z niezbędną dokumentacją sprawy możliwe jest w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, IV piętro. 26-600 Radom. Wnioski do projektu planu i/lub prognozy zainteresowani mogą składać lub przesyłać w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia, w sposób jak następuje:

 1. W formie pisemnej – na adres Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom;
 2. ustnie do protokołu – w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, pokój 408, 26-600 Radom;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres elektroniczny: mpu@mpu.radom.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Link do obwieszczenia
Link do obwieszczenia
Link do uchwały

► OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „STREFA PRZYLOTNISKOWA” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zapoznanie się z niezbędną dokumentacją sprawy możliwe jest w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, IV piętro. 26-600 Radom. Wnioski do projektu planu i/lub prognozy zainteresowani mogą składać lub przesyłać w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia, w sposób jak następuje:

 1. W formie pisemnej – na adres Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom;
 2. ustnie do protokołu – w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, pokój 408, 26-600 Radom;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres elektroniczny: mpu@mpu.radom.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Link do obwieszczenia
Link do obwieszczenia
Link do uchwały

8 grudnia 2020

►WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „DOLINA RZEKI MLECZNEJ – MALCZEW – ETAP I” (etap zakończony)

Wyłożenie nastąpi w dniach od 15.12.2020 r. do 04.01.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, wejście od strony ul. Żeromskiego 53 (przedsionek na parterze), w dni robocze w godzinach pracy urzędu, a także przez udostępnienie ww. dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radom.pl oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej www.mpu.radom.pl.

Z uwagi na panujący stan epidemii, w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przyjętych w miejscowym planie rozwiązań od pracownika merytorycznego, niezbędne jest uprzednie umówienie rozmowy pod numerem telefonu 48 36 20 208.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędą się:
21.12.2020 r. o godz. 13:30 w namiocie konsultacyjnym na placu przed Urzędem Miejskim w Radomiu przy wejściu od strony ul. Żeromskiego 53, 22.12.2020 r. o godz. 11:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego (czat), za pośrednictwem platformy ZOOM.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oraz prognozy oddziaływania na środowisko (art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) należy składać w terminie do dnia 18.01.2021 r.
pobierz formularz
Link do Obwieszczenia

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KOZIA GÓRA – PÓŁNOC” (etap zakończony)

Wyłożenie nastąpi w dniach od 15.12.2020 r. do 04.01.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, wejście od strony ul. Żeromskiego 53 (przedsionek na parterze), w dni robocze w godzinach pracy urzędu, a także przez udostępnienie ww. dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radom.pl oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej www.mpu.radom.pl.

Z uwagi na panujący stan epidemii, w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przyjętych w miejscowym planie rozwiązań od pracownika merytorycznego, niezbędne jest uprzednie umówienie rozmowy pod numerem telefonu 48 36 20 208.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędą się:
21.12.2020 r. o godzinie 13:30 w namiocie konsultacyjnym na placu przed Urzędem Miejskim w Radomiu przy wejściu od strony ul. Żeromskiego 53
22.12.2020 r. o godzinie 15:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego (czat), za pośrednictwem platformy ZOOM.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oraz prognozy oddziaływania na środowisko (art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) należy składać w terminie do dnia 18.01.2021 r.
pobierz formularz
Link do Obwieszczenia

►WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU DOLINY RZEKI MLECZNEJ ZWANEGO „PIOTRÓWKA”, POŁOŻONEGO W REJONIE UL. MARATOŃSKIEJ, UL. GARBARSKIEJ, UL. MALINOWEJ,
UL. ODRZAŃSKIEJ, UL. OKULICKIEGO, PŁD.- WSCH. GRANICĄ TERENÓW NIE ZABUDOWANYCH WZDŁUŻ RZEKI MLECZNEJ, UL. DĘBOWĄ
(etap zakończony)

Wyłożenie nastąpi w dniach od 15.12.2020 r. do 04.01.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, wejście od strony ul. Żeromskiego 53 (przedsionek na parterze), w dni robocze w godzinach pracy urzędu, a także przez udostępnienie ww. dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radom.pl oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej www.mpu.radom.pl.

Z uwagi na panujący stan epidemii, w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przyjętych w miejscowym planie rozwiązań od pracownika merytorycznego, niezbędne jest uprzednie umówienie rozmowy pod numerem telefonu 48 36 20 208.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędą się:
21.12.2020 r. o godz. 13.30 w namiocie konsultacyjnym na placu przed Urzędem Miejskim w Radomiu przy wejściu od strony ul. Żeromskiego 53,
22.12.2020 r. o godzinie 17.00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego (czat), za pośrednictwem platformy ZOOM.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oraz prognozy oddziaływania na środowisko (art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) należy składać w terminie do dnia 18.01.2021 r.
pobierz formularz
Link do Obwieszczenia

6 listopada 2020

► OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „MALENICKA”

Zapoznanie się z niezbędną dokumentacją sprawy możliwe jest w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, IV piętro. 26-600 Radom. Wnioski do projektu planu i/lub prognozy zainteresowani mogą składać lub przesyłać w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia, w sposób jak następuje:

 1. W formie pisemnej – na adres Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom;
 2. ustnie do protokołu – w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, pokój 408, 26-600 Radom;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres elektroniczny: mpu@mpu.radom.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  Link do obwieszczenia
  Link do uchwały

►WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „DOLINA RZEKI MLECZNEJ – MALCZEW – ETAP I” (etap zakończony)

Od 16.11.2020 r. do 07.12.2020 r. Prezydent Miasta Radomia wykłada do publicznego wglądu projekt miejscowego planu „Dolina rzeki Mlecznej – Malczew – etap I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, wejście od strony ul. Żeromskiego 53 (przedsionek na parterze), w dni robocze w godzinach pracy urzędu, a także przez udostępnienie ww. dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radom.pl oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej www.mpu.radom.pl.
Zapraszamy na dyskusję publiczną i do składania uwag.

Dyskusja publiczna
⇒ 01.12.2020 r. o godz. 16:00 za pośrednictwem platformy ZOOM
Złóż uwagę do planu Link do informacji o dyskusji publicznej
⇒ Do 22.12.2020 r. na piśmie do Prezydenta Miasta Radomia z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub na adres e-mail Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mpu@mpu.radom.pl,

Link do Obwieszczenia

15-29 PAŹDZIERNIKA 2020

► ANKIETA DOTYCZĄCA WARIANTÓW KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PARKU GOŁĘBIÓW II W RADOMIU

Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców miasta Radomia dotyczących przygotowanych wariantów koncepcji zagospodarowania parku Gołębiów II w Radomiu.


Konsultacje społeczne potrwają od 15 do 29 października 2020 r. i mogą w nich uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Radomia. W tym terminie prosimy Państwa o składanie opinii i własnych sugestii w formie anonimowych ankiet.


Terminy spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, podczas których będzie można wypełnić ankietę:

 • 17 października (sobota) g. 11 – 13
  w parku Gołębiów przy wejściu od strony ul. Hallera

 • 21 października (środa) g. 16 – 18
  w parku Gołębiów w pobliżu ul. Terenowej

POBIERZ I WYPEŁNIJ ANKIETĘ:

17 WRZEŚNIA – 1 PAŹDZIERNIKA 2020

► ANKIETA DOTYCZĄCA REWITALIZACJI PARKU IM. JÓZEFA RUZIKA

Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców miasta Radomia dotyczących przygotowania koncepcji rewitalizacji  parku im. Józefa Ruzika na Glinicach w Radomiu.

Konsultacje społeczne potrwają od 17 września 2020r. do 1 października 2020 r. i mogą w nich uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Radomia.

W tym terminie prosimy Państwa o składanie opinii i propozycji w formie anonimowych ankiet.

Terminy spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, podczas których będzie można wypełnić ankietę:

 • 19.09.2020 r. (sobota) w godz. 11.00 – 14.00
  na ul. Kwiatkowskiego przy przejściu dla pieszych

 • 24.09.2020 r. (czwartek) w godz. 16.00 – 18.00
  na rogu ul. Kwiatkowskiego i ul. Zagłoby

POBIERZ I WYPEŁNIJ ANKIETĘ:

 

3–23 SIERPNIA 2020

► KONSULTACJE WS. MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „MALENICKA”

Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców miasta Radomia dotyczących przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malenicka”.

Konsultacje społeczne potrwają od 3 sierpnia 2020r. do 23 sierpnia 2020 r. i mogą w nich uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Radomia.

W tym terminie prosimy Państwa o składanie opinii i propozycji w formie anonimowych ankiet.

Terminy spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, podczas których będzie można wypełnić ankietę:

 • 12.08.2020 r. (środa) w godz. 16.00 – 18.00 przy PSP nr 20 przy ul. Malenickiej;
 • 22.08.2020 r. (sobota) w godz. 10.00 – 12.00 przy sklepie Biedronka.

POBIERZ I WYPEŁNIJ ANKIETĘ:

5 CZERWCA 2020

► OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

Zapoznanie się z niezbędną dokumentacją sprawy możliwe jest w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, IV piętro. 26-600 Radom.Wnioski do projektu studium i/lub prognozy zainteresowani mogą składać lub przesyłać w terminie 60 dni od daty niniejszego ogłoszenia, w sposób jak następuje:

 1. W formie pisemnej – na adres Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom;
 2. ustnie do protokołu – w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, pokój 408, 26-600 Radom;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres elektroniczny: mpu@mpu.radom.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  Link do Obwieszczenia

29 MAJA 2020

► WYŁOŻENIE PLANU „DOLINA RZEKI MLECZNEJ – ALEKSANDROWICZA – ETAP II”

Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina rzeki Mlecznej – Aleksandrowicza – etap II” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 5 czerwca do 26 czerwca 2020 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, IV piętro w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00, po wcześniejszym umówieniu się z projektantem MPU nr tel. 48 3620208.
Link do obwieszczenia

27 MAJA 2020

► PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA MPZP „MALENICKA”

Uchwała nr XXXVIII/345/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malenicka”.
Link do uchwały

16 MARCA 2020

► KORONAWIRUS

W związku z wprowadzonym stanem epidemicznym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 433), oraz stanem związanym z występowaniem zakażeń spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2, od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania zostaje zamknięta bezpośrednia obsługa interesantów w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Wszelkie sprawy można załatwiać telefonicznie lub mailowo. Za utrudnienia przepraszamy.

13-27 GRUDNIA 2019

► ANKIETA DOTYCZĄCA PRZEBUDOWY SKWERU PRZY PLACU JAGIELLOŃSKIM

 

 

7 GRUDNIA 2019

► ANKIETA 1 – PREFERENCJE MIESZKAŃCÓW RADOMIA W ZAKRESIE MOBILNOŚCI, EKOLOGII I EKONOMII.

► ANKIETA 2 – DOTYCZĄCA PRZEMIESZCZANIA
Pobierz interaktywnego PDF-a, wypełnij i wyślij na nasz adres e-mail.

29 LISTOPADA 2019

► RAZEM ZAPLANUJMY PRZESTRZEŃ NASZEGO MIASTA

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie nowego Studium. Konsultacje potrwają od 7 grudnia 2019 r. do 1 marca 2020 r.

W tym terminie prosimy Państwa o składanie opinii i propozycji w formie anonimowych ankiet.

Terminy spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, podczas których będzie można wypełnić ankietę (w niebieskim namiocie konsultacyjnym lub bezpośrednio u mobilnych ankieterów – pracowników MPU oraz Referatu Komunikacji Społecznej):

 • 07.12.2019 r. godz. 11:00-12:30
  okolice przystanku końcowego autobusów przy ul. Królowej Jadwigi,
 • 07.12.2019 r. godz. 11:00-12:30
  przy skrzyżowaniu ul. Okulickiego/Głównej,
 • 13.12.2019 r. godz. 13:00-15:00
  podczas Kiermaszu Świątecznego na placu Corazziego,
 • 14.12.2019r. godz. 11:00-12:30
  przy skrzyżowaniu ul. Grzecznarowskiego/Śląskiej,
 • 14.12.2019 r. godz. 11:30-13:00
  przy przystanku Struga/Szklana (okolice sklepu Lidl).

Więcej informacji o konsultacjach do studium w zakładce studium/nowe-studium

13 LISTOPADA 2019

► SKŁADANIE WNIOSKÓW DO PLANU „KRYCHNOWICE”

Dnia 13 listopada 2019 r. opublikowano ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krychnowice”

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego lub do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Radomia, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, pokój 408, 26-600 Radom w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do 4 grudnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

POBIERZ FORMULARZ WNIOSKU DO MPZP

7 PAŹDZIERNIKA 2019

NABÓR NA STANOWISKO PROJEKTANTA DO ZESPOŁU PROJEKTOWEGO W MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ
Zobacz ogłoszenie

30 WRZEŚNIA 2019

► PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KRYCHNOWICE”

Dnia 30 września 2019 r. została podjęta uchwała nr XXVI/219/2019 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krychnowice”

Uchwała nr XXVI/219/2019 Rady Miejskiej w Radomiu

22 WRZEŚNIA 2019

► RAZEM ZAPLANUJMY PRZESTRZEŃ NASZEGO MIASTA

Zapraszamy na konsultacje w sprawie studium. Sondaż pod hasłem „Razem zaplanujmy nasz system transportowy” zostanie przeprowadzony 22 września na festynie w parku Obozisko organizowanym z okazji Dnia bez Samochodu. Ankiety będzie można wypełniać od godz. 14.00 do 15.30 w niebieskim namiocie konsultacyjnym lub bezpośrednio u mobilnych ankieterów (pracowników MPU) obecnych na festynie.

Celem sondażu jest poznanie preferencji mieszkańców w zakresie sposobu przemieszczania się i rodzajów komunikacji, które powinny być rozwijane w mieście. Wyniki ankiet zostaną wykorzystane w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium to podstawowy dokument, który określa politykę przestrzenną miasta, wskazuje, gdzie w najbliższej przyszłości będziemy mieszkać, odpoczywać, gdzie dzieci będą chodzić do szkoły, gdzie będziemy mogli robić zakupy, jak będziemy sie przemieszczać.

Pobierz interaktywną ankietę, wypełnij i wyślij na nasz adres e-mail

13 WRZEŚNIA 2019

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DO ZESPOŁU ŚRODOWISKOWEGO W MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ

Zobacz ogłoszenie

► NABÓR NA STANOWISKO PROJEKTANTA DO ZESPOŁU KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY W MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ

Zobacz ogłoszenie

► NABÓR NA STANOWISKO RADCY PRAWNEGO W MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ

Zobacz ogłoszenie

1 WRZEŚNIA 2019

RAZEM ZAPLANUJMY PRZESTRZEŃ NASZEGO MIASTA

Trzeci z kolei sondaż wakacyjny pod hasłem „Razem zaplanujmy nasze tereny wypoczynku” zostanie przeprowadzony 1 września w Muzeum Wsi Radomskiej przy ul. Stawowej.  Ankiety będzie można wypełniać od godz. 11.30 do 13.30 w niebieskim namiocie konsultacyjnym.

Celem sondażu wakacyjnego jest poznanie preferencji w zakresie rodzaju i miejsc wypoczynku, które powinny być rozwijane w mieście. Wyniki sondażu zostaną wykorzystane w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium to podstawowy dokument, który określa politykę przestrzenną miasta, wskazuje, gdzie w najbliższej przyszłości będziemy mieszkać, odpoczywać, gdzie dzieci będą chodzić do szkoły, gdzie będziemy mogli robić zakupy.

Szerokie konsultacje społeczne rozpoczną się po wakacjach.

Pobierz interaktywną ankietę, wypełnij i wyślij na nasz adres e-mail

1 SIERPNIA 2019

JAKI PLAN W REJONIE ULIC: WIERZBICKIEJ, TORUŃSKIEJ I STAROWIEJSKIEJ?Etap uwag do planu miejscowego

29.08.2019 r. do 19.09.2019 r. Prezydent Miasta Radomia wykłada do publicznego wglądu projekt miejscowego planu w rejonie ulic: Wierzbickiej, Toruńskiej i Starowiejskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53.

Zapraszamy na dyskusję publiczną i do składania uwag.

Dyskusja publiczna
⇒ 10 września o g. 16 w sali 114 U.M. w Radomiu,
ul. Kilińskiego 30, odbędzie się spotkanie
z mieszkańcami dot. projektu planu.

Złóż uwagę do planu
⇒ Do 4 października na piśmie (osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną)
do Prezydenta Miasta Radomia, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom
lub za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom

OBWIESZCZENIE

1 SIERPNIA 2019

SPRAWDŹ PLAN “REJA, MIRECKIEGO, WERNERA, MALCZEWSKIEGO”                                                   – WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Od 9 sierpnia do 2 września 2019 r. Prezydent Miasta Radomia wykłada do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Reja, Mireckiego, Wernera, Malczewskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul.Żeromskiego 53.

Zapraszamy na dyskusję publiczną i do składania uwag.

Dyskusja publiczna
⇒ 27 sierpnia o g. 16.00 w sali 114 U.M. w Radomiu,
ul. Kilińskiego 30, odbędzie się spotkanie
z mieszkańcami dot. projektu planu
„Reja, Mireckiego, Wernera, Malczewskiego”.

Złóż uwagę do planu
⇒ Od 9 sierpnia do 17 września na piśmie
(osobiście lub pocztą),
do Prezydenta Miasta Radomia,
ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom,
lub za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej,
ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom.

OBWIESZCZENIE

20 LIPCA2019

RAZEM ZAPLANUJMY PRZESTRZEŃ NASZEGO MIASTA

studium ankieta ogródkiDrugi z kolei sondaż wakacyjny pod hasłem „Razem zaplanujmy nasze tereny zieleni” zostanie przeprowadzony 20 lipca przy ogródkach działkowych przy ul. Witosa 49.  Ankiety będzie można wypełniać od godz. 10.00 do 12.00 w niebieskim namiocie konsultacyjnym.

Celem sondażu wakacyjnego jest poznanie problemów w zagospodarowaniu ogródków działkowych w przestrzeni miejskiej Radomia. Wyniki sondażu zostaną wykorzystane w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium to podstawowy dokument, który określa politykę przestrzenną miasta, wskazuje, gdzie w najbliższej przyszłości będziemy mieszkać, odpoczywać, gdzie dzieci będą chodzić do szkoły, gdzie będziemy mogli robić zakupy.

Szerokie konsultacje społeczne rozpoczną się po wakacjach.

Pobierz interaktywną ankietę, wypełnij i wyślij na nasz adres e-mail

28 CZERWCA 2019

RAZEM ZAPLANUJMY PRZESTRZEŃ NASZEGO MIASTA

„Razem zaplanujmy przestrzeń naszego miasta” – pod takim hasłem przeprowadzimy konsultacje społeczne, których wyniki zostaną wykorzystane w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Opracowanie będzie dotyczyło całego Radomia. – Studium to podstawowy dokument, który określa politykę przestrzenną miasta. Wskazuje, gdzie w najbliższej przyszłości będziemy mieszkać, odpoczywać, gdzie dzieci będą chodzić do szkoły, gdzie będziemy mogli robić zakupy.

Pierwszy sondaż zostanie przeprowadzony 28 czerwca na Placu Jagiellońskim, przed koncertem z okazji 43. rocznicy Radomskiego Czerwca 76. Ankiety dotyczące oczekiwanych przez radomian zmian w  śródmieściu będzie można wypełniać od godz. 17.00 do 19.00 w niebieskim namiocie konsultacyjnym, który zostanie ustawiony na placu.

Wstępny sondaż będzie prowadzony przez całe wakacje. Opinie mieszkańców będą zbierane podczas wielu plenerowych imprez. Szerokie konsultacje społeczne rozpoczną się natomiast po wakacjach.

Pobierz interaktywną ankietę, wypełnij i wyślij na nasz adres e-mail

14 CZERWCA – 5 LIPCA 2019

► SKŁADANIE WNIOSKÓW DO PLANU “KOZIA GÓRA – PÓŁNOC “

Dnia 14 czerwca 2019 r. opublikowano ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kozia Góra – Północ”

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego lub do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Radomia, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, pokój 408, 26-600 Radom w terminie do 5 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

POBIERZ FORMULARZ WNIOSKU DO MPZP

7-21 CZERWCA 2019

KONSULTACJE WS. MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KOZIA GÓRA – PÓŁNOC”

 • 08.06.2019 r. (sobota) w godz. 10.00 – 12.00
  przy kościele Macierzyństwa NMP, róg ulic: Gen. Franciszka Kleeberga i Goszczewickiej w Radomiu,
 • 12.06.2019 r. (środa) w godz. 16.00 – 18:00
  przy przystanku autobusowym róg ulic: Przytyckiej i Kieleckiej w Radomiu.

Konsultacje społeczne potrwają od 7 do 21 czerwca 2019 r. i mogą w nich uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Radomia.

Podczas konsultacji społecznych prosimy Państwa o składanie opinii i propozycji w formie anonimowych ankiet, dotyczących terenów objętych granicami opracowań, które potem będą pomocne przy sporządzaniu projektów miejscowych planów.

POBIERZ ANKIETĘ KONSULTACYJNĄ (załącznik nr 2)

Wyślij w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i propozycji na adres:
konsultacje@umradom.pl,
lub w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety, stanowiącej załączniki nr 2 do
niniejszego Zarządzenia, w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:
– Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9,
– Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30,
– Referat Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,
– Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1

15 KWIETNIA 2019

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „TYTONIOWA”

Dnia 15 kwietnia 2019 r. została podjęta uchwała nr XV/146/2019 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tytoniowa”

Uchwała nr XV/146/2019 Rady Miejskiej w Radomiu

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KOZIA GÓRA – PÓŁNOC”

Dnia 15 kwietnia 2019 r. została podjęta uchwała nr XV/147/2019 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kozia Góra – Północ”

Uchwała nr XV/147/2019 Rady Miejskiej w Radomiu

► UCHWAŁA NR XV/148/2019 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 477/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU Z DNIA 21 STYCZNIA 2013 R. W SPRAWIE: PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „DOLINA RZEKI MLECZNEJ – ALEKSANDROWICZA”

Dnia 15 kwietnia 2019 r. została podjęta uchwała nr XV/148/2019 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie zmiany uchwały nr 477/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina rzeki Mlecznej – Aleksandrowicza”

Uchwała nr XV/148/2019 Rady Miejskiej w Radomiu

22 PAŹDZIERNIKA – 13 LISTOPADA 2018

SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE USTALENIA PRZEBIEGU DROGI EKSPRESOWEJ S12 W POBLIŻU RADOMIA

4–17 PAŹDZIERNIKA 2018

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: “BRZUSTÓWKA – PÓŁNOC”, “JEŻOWA WOLA-WSCHÓD” I “WÓLKA KLWATECKA”

Zapraszamy do udziału w konsultacjach w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących przygotowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Brzustówka – Północ”, „Jeżowa Wola-Wschód”, „Wólka Klwatecka”.

Konsultacje społeczne potrwają od dnia 4 października 2018 r. do 17 października 2018 r. i mogą w nich uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Radomia.

Podczas konsultacji społecznych prosimy Państwa o składanie opinii i propozycji w formie anonimowych ankiet, dotyczących terenów objętych granicami opracowań, które potem będą pomocne przy sporządzaniu projektów miejscowych planów.

Szczegóły

Brzustówka  

POBIERZ ANKIETĘ KONSULTACYJNĄ

27 WRZEŚNIA – 26 PAŹDZIERNIKA 2018

SKŁADANIE WNIOSKÓW DO PLANÓW: “BRZUSTÓWKA – PÓŁNOC “, “JEŻOWA WOLA – WSCHÓD” I “WÓLKA KLWATECKA”

Dnia 27 września 2018 r. opublikowano obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 • „Brzustówka – Północ”,
 • „Jeżowa Wola – Wschód”,
 • „Wólka Klwatecka”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych lub do prognoz oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Radomia, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, pokój 408, 26-600 Radom w terminie do 26 października 2018 r.

BRZUSTÓWKA – PÓŁNOC Uchwała 729/2018 
JEŻOWA WOLA – WSCHÓD Uchwała 730/2018 
WÓLKA KLWATECKA Uchwała 731/2018 
POBIERZ FORMULARZ WNIOSKU DO MPZP

 24 WRZEŚNIA 2018

ZMIANA UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „WOŚNIKI”

Dnia 24 września 2018 r. została podjęta uchwała nr 747/2018 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie zmiany uchwały nr 517/2017 z dnia 27 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wośniki”

Uchwała 747/2018 w sprawie zmiany uchwały 517/2017

UCHWALENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „WOŚNIKI”

Dnia 24 września 2018 r. została podjęta uchwała nr 748/2018 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wośniki”

UCHWAŁA W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „WOŚNIKI”

27 SIERPNIA 2018

UCHWALENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „POTKANÓW – ETAP I”

Dnia 27 sierpnia 2018 r. została podjęta uchwała nr 727/2018 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Potkanów – etap I”

UCHWALENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „POTKANÓW – ETAP I” 
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody – czytaj

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „BRZUSTÓWKA – PÓŁNOC”

Dnia 27 sierpnia 2018 r. została podjęta uchwała nr 729/2018 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzustówka – Północ”

UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „BRZUSTÓWKA – PÓŁNOC”

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „JEŻOWA WOLA – WSCHÓD”

Dnia 27 sierpnia 2018 r. została podjęta uchwała nr 730/2018 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeżowa Wola – Wschód”

UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „JEŻOWA WOLA – WSCHÓD”

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „WÓLKA KLWATECKA”

Dnia 27 sierpnia 2018 r. została podjęta uchwała nr 731/2018 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wólka Klwatecka”

UCHWAŁĄ O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „WÓLKA KLWATECKA”

28 MAJA 2018

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

Dnia 28 maja 2018 r. została podjęta uchwała nr 678/2018 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom

UCWAŁA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

2018-05-24
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z DNIA 24.05.2018 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Dokumenty udostępniono na: www.mazovia.pl, www.bip.mazovia.pl, www.mbpr.pl

2018-05-28
PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

Na sesji w dniu 28.05.2018 Rada Miejska w Radomiu podjęła uchwałę nr 678/2018 ws. przystąpienia do sporządzenia nowego studium dla miasta Radomia.
Rozpoczęcie toku formalno-prawnego związanego ze zbieraniem wniosków do studium zostanie poprzedzone konsultacjami społecznymi, których miejsca i terminy zostaną opublikowane na stronie bip.radom.pl oraz mpu.radom.pl

2018-01-18
KALENDARIUM STATYSTYCZNE BADAŃ ANKIETOWYCH W 2018 ROKU