MPZP i Studium

logo_opracowania_mapaInteraktywna mapa opracowań planistycznych

Na interaktywnej mapie zaznaczono zasięgi MPZP (zarówno obowiązujących jak i będących w trakcie opracowywania). Mapę wyposażono w funkcję przeglądania danych (wraz z uzyskaniem podstawowej informacji o terenie) oraz wyszukiwania.

 

logo_opracowania_studiumStudium studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom

Studium jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) dla jej całego obszaru. Postanowienia studium w pierwszym rzędzie stanowią wytyczne do planowania miejscowego. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego muszą być zgodne z zapisami studium, którego zadaniem jest wyznaczenie kierunków zagospodarowania, kształtowania optymalnej struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, w tym nakierowanej na likwidacje lub ograniczanie konfliktów przestrzennych struktury funkcji obszarów, a także ustalenie standardów zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz sformułowanie zasad kształtowania zabudowy.

 

logo_opracowania_plany_aObowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego przyjmowanego w formie uchwały Rady Gminy. Określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Ustanawia przepisy obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych. Wykaz zawiera listę uchwalonych i obowiązujących MPZP.

 

logo_opracowania_plany_pMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego przyjmowanego w formie uchwały Rady Gminy. Określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Wykaz zawiera listę MPZP będących w trakcie opracowywania.