Procedura sporządzania studium – podjęte czynności proceduralne

  1. Uchwała Nr 678/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom Odnośnik do uchwały
  2. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom – 5 czerwca 2020 r. Odnośnik do ogłoszenia
  3. Termin składania wniosków do studium upłynął 4 sierpnia 2020 r.

W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzania projektu studium złożono 6 wniosków. Zgodnie z dyspozycją art. 17 pkt 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostaną one rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Radomia w ramach sporządzania projektu studium, przed przedłożeniem go do opiniowania i uzgodnień.

Zgodnie ze stanowiskiem ugruntowanym w orzecznictwie sądowo-administracyjnym, przekroczenie terminu składania wniosków lub uwag do projektu studium powoduje pozostawienie ich bez rozpoznania, a przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewidują obowiązku przedkładania radzie gminy do oceny spóźnionych uwag czy wniosków (patrz np. wyrok NSA z 21 lutego 2007 r. II OSK 1794/06, CBOSA). Rozpatrzenie takich wniosków lub uwag mogłoby zatem zostać uznane za naruszenie trybu sporządzania projektu studium.