Procedura sporządzania studium – podjęte czynności proceduralne

Procedura sporządzania – podjęte czynności proceduralne

 1. Uchwała Nr 678/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom Odnośnik do uchwały
 2. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom – 5 czerwca 2020 r. Odnośnik do ogłoszenia
 3. Termin składania wniosków do studium upłynął 4 sierpnia 2020 r.

  W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzania projektu studium złożono 6 wniosków. Zgodnie z dyspozycją art. 11 pkt 3 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostaną one rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Radomia w ramach sporządzania projektu studium, przed przedłożeniem go do opiniowania i uzgodnień.
  Zgodnie ze stanowiskiem ugruntowanym w orzecznictwie sądowo-administracyjnym, przekroczenie terminu składania wniosków lub uwag do projektu studium powoduje pozostawienie ich bez rozpoznania, a przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewidują obowiązku przedkładania radzie gminy do oceny spóźnionych uwag czy wniosków (patrz np. wyrok NSA z 21 lutego 2007 r. II OSK 1794/06, CBOSA). Rozpatrzenie takich wniosków lub uwag mogłoby zatem zostać uznane za naruszenie trybu sporządzania projektu studium.

 4. Zgodnie z dyspozycją art. 11 pkt. 4 i 5 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po rozpatrzeniu wniosków złożonych w wyznaczonym terminie na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy, dn. 21.02.2023 r. projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom został poddany procedurze opiniowania i uzgodnień.
 5. Termin wyznaczony na uzgodnienie i zaopiniowanie projektu studium upłynął 14.04.2023 r.
 6. W związku z koniecznością uwzględnienia części uwag zgłoszonych do projektu studium w ramach procedury opiniowania tego projektu, o której mowa w pkt 4 powyżej, w dn. 11.05.2023 r. zmodyfikowany projekt studium w niezbędnym zakresie został ponownie poddany procedurze opiniowania z częścią organów wymienionych w art. 11 pkt 5 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 7. Termin wyznaczony na ponowne zaopiniowanie projektu studium upłynął 16.06.2023 r.
 8. Ogłoszenie / obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – 30 czerwca 2023 r.
  Link do obwieszczenia
 9. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom rozwiązaniami – 25 lipca 2023 r.
 10. Termin składania uwag do projektu studium upłynął 21 sierpnia 2023 r.